Odkażanie przewodu pokarmowego i Oropharynx u pacjentów z ICU

Selektywne odkażanie przewodu pokarmowego (SDD) i selektywne odkażanie jamy ustnej i gardła (SOD) to środki zapobiegające infekcjom stosowane w leczeniu niektórych pacjentów na intensywnej terapii, ale zgłaszane skutki dla wyników pacjentów są sprzeczne. Metody
Oceniliśmy skuteczność SDD i SOD w badaniu krzyżowym z wykorzystaniem randomizacji klastrów w 13 oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM) w Holandii. Pacjenci z oczekiwanym czasem trwania intubacji dłuższym niż 48 godzin lub oczekiwanym pobytem na OIOM trwającym dłużej niż 72 godziny kwalifikowali się. W każdym OIOM zastosowano trzy schematy leczenia (SDD, SOD i standard opieki) w losowej kolejności w ciągu 6 miesięcy. Śmiertelność w dniu 28 była głównym punktem końcowym. SDD składał się z 4 dni dożylnego cefotaksymu i miejscowego stosowania tobramycyny, kolistyny i amfoterycyny B w jamie ustnej i żołądku. SOD składał się tylko z podania doustnego tych samych antybiotyków. Przeprowadzono comiesięczne badania punktowości w celu analizy oporności na antybiotyki.
Wyniki
Do badania włączono ogółem 5939 pacjentów, z czego 1990 przydzielono do standardowej opieki, 1904 do SOD, a 2045 do SDD; Średnia śmiertelność w grupach w dniu 28 wynosiła odpowiednio 27,5%, 26,6% i 26,9%. W modelu logistyczno-regresyjnym z efektem losowym z oceną wieku, płci, ostrej fizjologii i chronicznej oceny zdrowia (APACHE II), stanem intubacji i specjalistyczną specjalizacją medyczną jako współzmiennymi, iloraz szans dla śmierci w dniu 28 w grupach SOD i SDD, w porównaniu z grupą leczoną standardowo wynosiły odpowiednio 0,86 (przedział ufności 95% [CI], 0,74 do 0,99) i 0,83 (95% CI, 0,72 do 0,97).
Wnioski
W populacji OIOM, w której umieralność związana ze standardową opieką wyniosła 27,5% w dniu 28, stawka została zmniejszona o 3,5 punktu procentowego z SDD io 2,9 punktu procentowego z SOD. (Kontrolowany numer badań klinicznych, ISRCTN35176830.)
Wprowadzenie
Infekcje nabyte w oddziale intensywnej opieki medycznej (OIT) są ważnymi komplikacjami w leczeniu pacjentów w stanie krytycznym, zwiększającymi zachorowalność, śmiertelność i koszty opieki zdrowotnej.1 Redukcje zachorowalności na infekcje dróg oddechowych zostały osiągnięte dzięki zastosowaniu profilaktycznych schematów antybiotyków , takie jak selektywne odkażanie przewodu pokarmowego (SDD) 2,3 i selektywne odkażanie w jamie ustnej (SOD) .4,5
Podejście SDD6,7 obejmuje zapobieganie wtórnej kolonizacji bakteriami Gram-ujemnymi, Staphylococcus aureus i drożdżami poprzez zastosowanie niewchłanialnych środków przeciwdrobnoustrojowych w jamie ustnej i przewodzie pokarmowym, zapobiegawcze leczenie możliwych zakażeń komensalnymi bakteriami układu oddechowego poprzez systemowe podawanie cefalosporyn podczas pierwszych 4 dni pobytu pacjenta na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz utrzymywania beztlenowej flory jelitowej poprzez selektywne stosowanie antybiotyków (podawanych zarówno miejscowo jak i ogólnoustrojowo) bez działania przeciwparkerobowego. 7 Pomimo korzystnego wpływu SDD na wskaźniki infekcji większość badań nie wykazała wystarczającej mocy statystycznej do wykrycia wpływu na przeżycie. W metaanalizach iw trzech jednoośrodkowych, randomizowanych badaniach zastosowanie SDD, w tym krótkiego przebiegu układowych antybiotyków, wiązało się z lepszym przeżyciem.2, 3, 8-10
SOD (stosowanie miejscowych antybiotyków tylko w części jamy ustnej i gardła) postulowano jako alternatywę dla SDD w zapobieganiu zapaleniu płuc związanemu z wentylacją. Chociaż kilka badań zidentyfikowało kluczową rolę kolonizacji w jamie ustnej gardła w patogenezie zapalenia płuc związanego z wentylatorem11. 12, a skuteczność SOD w zapobieganiu zapaleniu płuc związanemu z wentylatorem wydaje się być podobna do skuteczności SDD, 13,14 konieczne jest bezpośrednie porównanie obu strategii
[więcej w: sałata karbowana, niemiarowość oddechowa, węzły chłonne potyliczne ]