Atropina porazajaca nerw bledny

W związku z wegetatywnym pochodzeniem częstoskurczu napadowego charakterze nomotopowym można napady przerywać odruchowym podrażnieniem nerwu błędnego przez ucisk gałek ocznych, zatoki szyjnej, sztucznym wywoływaniem wymiotów lub środkami wagomimetycznymi, jak np. acetylocholiną, fizostygminq, gynergenem i naparstnicą. Atropina porażająca nerw błędny, który zwiększa pobudliwość serca na bodźce heterotopowe nie zaś nomotopowe, może usuwać napady częstoskurczu pochodzenia heterotopowego, podobnie jak strofantyna lub naparstnica. Niemiarowość zupełna W zaburzeniach automatyzmu i pobudliwości serca powstaje często całkowite zwichnięcie rytmu bicia serca w postaci niemiarowości zupełnej arrhythmia completa, związanej z migotaniem albo trzepotaniem przedsionków ibrillatio atriorum, flagellatio atriorum. U podstaw niemiarowości zupełnej leży powstawanie ogromnej liczby bodźców heterotopowych w schorzałych przedsionkach. Continue reading „Atropina porazajaca nerw bledny”

Czestoskurcz napadowy odbija sie na sprawnosci ogólnego krazenia krwi

Częstoskurcz napadowy odbija się na sprawności ogólnego krążenia krwi. Wywołuje on znaczne skrócenie fazy rozkurczowej i spoczynkowej serca, co upośledza wypełnienie się serca krwią. Objętość wyrzutowa serca znacznie spada, spada również objętość minutowa mimo znacznego przyśpieszenia czynności serca. Prócz tego w związku ze znacznym skróceniem rozkurczu komór skurcze przedsionka powstające w czasie, kiedy nie zakończył się jeszcze skurcz komór nie otworzyły się zastawki przedsionkowo-komorowe, powodują cofanie się krwi do żył próżnych, skurcze, więc przedsionków nie sprzyjają wypełnieniu się komór, a nawet powodują wypływ krwi wsteczny. Skrócenie okresu rozkurczowego powoduje gorszy przepływ krwi przez naczynia wieńcowe i w związku z tym gorsze odżywianie i utlenianie nadmiernie pracującego serca. Continue reading „Czestoskurcz napadowy odbija sie na sprawnosci ogólnego krazenia krwi”

Rytm serca w tym zaburzeniu przyspiesza sie napadowo

Rytm serca w tym zaburzeniu przyśpiesza się napadowo. Przyśpieszenie bicia serca może dochodzić do 150-200, a nawet więcej uderzeń na l minutę i trwać od kilku sekund do kilku tygodni . Mechanizm powstawania częstoskurczu napadowego jest taki sam jak skurczów dodatkowych. Punktem wyjścia pobudzenia jest zwykle ognisko bodźce twórcze obcorodne, które w związku ze zwiększoną pobudliwością serca i skróceniem okresu jego refrakcji wytwarza znacznie więcej skutecznych bodźców. Częstoskurcz napadowy może mieć punkt wyjścia z zatoki, to jest z bodźców nomotopowych lub z przedsionków, węzła przedsionkowo-komorowego i komór, jako bodźców heterotopowych. Continue reading „Rytm serca w tym zaburzeniu przyspiesza sie napadowo”

Zwiekszenie napiecia ukladu wegetatywnego w pojeciu hiperamfotonii

Zwiększenie napięcia układu wegetatywnego w pojęciu hiperamfotonii z przewagą w działaniu nerwu błędnego zwiększa jednak pobudliwość mięśnia sercowego. Badania bowiem przeprowadzone metodą pomiarów chronaksji wykazały, że chronaksja serca skraca się podczas drażnienia nerwu błędnego i wydłuża się podczas drażnienia nerwu współczulnego. Zwiększenie więc pobudliwości serca byłoby związane z przewagą działania nerwu błędnego, nie zaś – jak dawniej myślano z przewagą działania nerwu współczulnego. Należy to jednak rozumieć w ten sposób, że nerw błędny uwrażliwia serce na bodźce heterotopowe, czyli patologiczne, nerw zaś współczulny na bodźce nomotopowe, to jest powstające w węźle Keith-Flacka. Dodatkowe ogniska bodźcotwórcze w sercu wywołujące powstawanie skurczów dodatkowych o charakterze trwałym, zjawiają się najczęściej pod wpływem procesów zapalnych, zmian wstecznych w mięśniu sercowym, drobnych wylewów krwawych, a także pod wpływem czynnika toksycznego działającego na komórki mięśnia sercowego. Continue reading „Zwiekszenie napiecia ukladu wegetatywnego w pojeciu hiperamfotonii”

Niemiarowosc zupelna wskutek migotania przedsionków

Uszkodzenie jednak przedsionków nie musi być anatomiczne, może bowiem ono być czynnościowe w związku ze zwichnięciem metabolizmu przedsionków trwającym dłużej lub krócej. Niemiarowość zupełna wskutek migotania przedsionków może przejawiać się w postaci szybkiej niemiarowości zupełnej tachyarrhythmia completa, wolnej bradyarrhythmia completa lub w postaci napadowej arrhythmia completa paroxysmalis. Dłuższe trwanie niemiarowości zupełnej doprowadza do zaburzeń w krążeniu z powodu zwichnięcia koordynacji skurczów poszczególnych odcinków serca, braku współdziałania przedsionków w wypełnieniu komór, zmiany rytmu czynności serca i zmniejszenia jego objętości wyrzutowej. W związku z tym powstaje gorsze odżywianie mięśnia sercowego przez zakłócone krążenie wieńcowe, a także zaburzenie w krążeniu obwodowym ustroju. W końcu powstaje osłabienie czynności serca i rozwija się niewydolność krążenia. Continue reading „Niemiarowosc zupelna wskutek migotania przedsionków”

Rozkojarzenie zatokowo przedsionkowe czyli zahamowanie zatokowe

Rozkojarzenie zatokowo przedsionkowe czyli zahamowanie zatokowe Blokada węzła zatokowego powstaje wtedy, gdy w najbliższym otoczeniu węzła toczy się proces zapalny lub działają wpływy toksyczne albo gdy zakończenia nerwu błędnego w węźle zatokowym zostaną nadmiernie pobudzone. Rozkojarzenie zatokowo-przedsionkowe wyraża się brakiem skurczu serca mimo powstania w węźle zatokowym pobudzenia, które nie przechodzi ani na przedsionki, ani na komory. Okres spoczynkowy między jednym i drugim skurczem serca może być wtedy podwójny, potrójny lub poczwórny w zależności od tego, które kolejne pobudzenie przejdzie do przedsionków i komór. Mechanizm powstania rozkojarzenia zatokowo przedsionkowego polega na tym, że pobudzenie w węźle zatokowym wytwarza się miarowo, jednakże jego przejście na przedsionki zostaje zahamowane i pobudzenie wygasa. Skurcz serca wtedy nie powstaje z braku pobudzenia. Continue reading „Rozkojarzenie zatokowo przedsionkowe czyli zahamowanie zatokowe”

Zjawisko wiec migotania lub trzepotania przedsionków ma swoje zródlo w zwichnietej czynnosci zakonczen nerwu blednego

Zjawisko więc migotania lub trzepotania przedsionków ma swoje źródło w zwichniętej czynności zakończeń nerwu błędnego w węźle zatokowym, po usunięciu bowiem węzła zatokowego nie można w doświadczeniu uzyskać migotania przedsionków. Migotanie przedsionków nie zależy wyłącznie od zmian anatomicznych mięśnia sercowego, lecz muszą do tego dołączyć się jeszcze wpływy z układu wegetatywnego. Według M. Semerau-Siemianoioskicgo migotanie przedsionków zależy od dwóch czynników, a mianowicie od uszkodzenia mięśni przedsionków i powstawania licznych hetero topowych bodźców oraz podrażnienia nerwu błędnego. Ostatnie badania Kowarzykowej, która wywoływała zjawisko migotania przedsionków za pomocą tyroksyny dodanej do hodowli wycinków serc płodowych, również wykazują, że migotanie przedsionków zależy od powstawania licznych obcorodnych bodźców co do pewnego stopnia podważa teorię kołowego krążenia pobudzenia. Continue reading „Zjawisko wiec migotania lub trzepotania przedsionków ma swoje zródlo w zwichnietej czynnosci zakonczen nerwu blednego”

Kolowe krazenie bodzca

Kołowe krążenie bodźca możliwe jest tylko wtedy, kiedy czas przebiegu pobudzenia po torze kolistym jest dłuższy niż okres niewrażliwości pobudzonego miejsca i więcej powstaje bodźców. Różnica pomiędzy kolistym krążeniem fali pobudzenia w trzepotaniu i migotaniu przedsionków polega na tym, że w trzepotaniu krążenie pobudzenia po torze kolistym jest równomierne po ustalonej drodze i pobudzane są te same pęczki mięśniowe, w migotaniu zaś zasadnicza fala pobudzenia wskutek przeszkód na swojej drodze zostaje wykrzywiona, z dążnością jednak powrotu do pierwotnego kierunku. Ciągła zmiana kierunku fali pobudzenia pobudza kolejno coraz to inne włókna mięśniowe, co daje obraz migotania przedsionków. W związku z tym powstaje całkowicie niemiarowy rytm bicia komór w przeciwieństwie do trzepotania, w którym rytm bicia komór jest najczęściej miarowy u ludzi najczęściej powstaje migotanie lub trzepotanie przedsionków z powodu zwężenia lewego ujścia żylnego, stwardnienia mięśnia sercowego cardiosclerosis, nadczynności tarczycy, zatrucia naparstnicą i innymi jadami, zadziałania alergenów Venulet i innych spraw. Może jednak trzepotanie i migotanie przedsionków powstać jako sprawa czynnościowa, zwłaszcza tzw. Continue reading „Kolowe krazenie bodzca”

Peczek Hisa

Pęczek Hisa może przewodzić tylko około 180 pobudzeń wychodzących z przedsionka. Teorii tłumaczących powstawanie migotania i trzepotania przedsionków jest wiele, lecz najważniejsza dotychczas z nich jest tzw. teoria krążenia pobudzenia po przedsionkach. Krążenie bodźca powstaje wtedy, kiedy w mięśniu przedsionków zmieni się metabolizm i w związku z tym zwiększy się ich pobudliwość z jednoczesnym zmniejszeniem zdolności przewodzenia pobudzeń, pobudzenie powstałe w węźle zatokowym lub w innym miejscu przedsionka nie rozprzestrzenia się promieniście po całej przestrzeni przedsionków jak normalnie, lecz znajdując chwilową przeszkodę przesuwa się tylko w jednym okrężnym kierunku tworząc zamknięte koło. Pobudzenie więc krąży w zamkniętym kole zajmując następczo poszczególne odcinki ścianek przedsionków i wraca do punktu wyjściowego. Continue reading „Peczek Hisa”

Everolimus w zaawansowanym raku piersi pozaplanowym hormonem receptora dodatnim AD 5

Ze znacznie lepszą całkowitą przeżywalnością (mediana nieosiągnięta w porównaniu do 24,4 miesiąca, p = 0,01) 20. Podsumowując, badania te sugerują, że ewerolimus zwiększa działanie przeciwnowotworowe terapii przeciwestrogenowej w różnych warunkach klinicznych. i z różnymi klasami środków endokrynologicznych. Wielkość zaobserwowanej korzyści jest korzystniejsza niż w przypadku ograniczonych opcji dostępnych dla tej grupy pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi z dodatnim wynikiem HR. Continue reading „Everolimus w zaawansowanym raku piersi pozaplanowym hormonem receptora dodatnim AD 5”