Randomizowany proces Tenecteplase versus Alteplase dla ostrego udaru niedokrwiennego AD 5

Pozioma linia wewnątrz każdego pola wskazuje medianę, góra i dół pola wskazują zakres międzykwartylowy, paski I wskazują 5. i 95. percentyle, a kręgi wskazują wartości odstające. Mediana wartości dla tenekteplazy w dawce 0,25 mg na kilogram wynosiła 100%, co pokrywa się z 75. percentylem (na górze pudełka). Wystąpiła skuteczna odpowiedź na dawkę pomiędzy dwoma poziomami dawki tenekteplazy, w tym większa reperfuzja i częstość rekanalizacji przy wyższej dawce (Figura 2 i Dodatek dodatkowy). Przełożyło się to na większą poprawę kliniczną po 24 godzinach i wzrost liczby pacjentów z doskonałym zdrowiem (brak istotnej klinicznie niepełnosprawności) po 90 dniach (P = 0,01).
Dyskusja
W tym badaniu, z zastosowaniem perfuzji CT i obrazowania angiograficznego w celu wyboru pacjentów do trombolitycznego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego, stwierdziliśmy, że tenekteplaza była lepsza od alteplazy w odniesieniu do końcowych punktów reperfuzji krwi i poprawy klinicznej po 24 godzinach. W badaniach nad ostrym udarem stosuje się pierwotny wynik, który ocenia stan niepełnosprawności po 90 dniach. Jednak reperfuzję należy mierzyć w krótszym odstępie czasu po wcześniejszym leczeniu reperfuzyjnym, aby ocenić skuteczność biologiczną, dlatego wybraliśmy pierwotny wynik kliniczny, który najprawdopodobniej byłby wrażliwy na wczesną reperfuzję. Obserwowano również długoterminową korzyść kliniczną, szczególnie w przypadku wyższej dawki tenekteplazy. Ulepszona reperfuzja i odpowiedź kliniczna z tenekteplazą nie pojawiły się kosztem zwiększonego krwotoku śródczaszkowego. Istniała również zależność dawka-odpowiedź, przy czym wyższa dawka tenekteplazy była lepsza niż niższa dawka tenekteplazy i alteplazy dla wszystkich badań obrazowych i skuteczności klinicznej. Te pozytywne wyniki są zachęcające, ale wstępne, ze względu na niewielki rozmiar badania.
Wyniki tego badania sugerują, że należy przejść do fazy 3 próby tenekteplazy w porównaniu do alteplazy w oknie czasowym, które jest obecnie zatwierdzone do leczenia trombolitycznego udaru. Uważamy, że odpowiedź na dawkę obserwowana w bieżącym badaniu dostarcza wystarczającego uzasadnienia do stosowania tenekteplazy w dawce 0,25 mg na kilogram jako komparatora. Jednak w tym badaniu fazy 2B wykorzystaliśmy kryteria oparte na perfuzji CT i obrazowaniu angiograficznym, aby wybrać pacjentów do włączenia, którzy z największym prawdopodobieństwem odniosą kliniczne korzyści z wczesnej i skutecznej reperfuzji. Te kryteria wyboru zwiększyły siłę badania, aby wykryć różnicę w skuteczności pomiędzy tenekteplazą i alteplazą przy użyciu stosunkowo małej próbki. Duża liczba pacjentów, którzy kwalifikowali się do leczenia trombolitycznego na podstawie standardowych klinicznych i niezbitych kryteriów TK, została wykluczona z tego badania z powodu tych dodatkowych wymagań selekcji obrazów. Dlatego nie możemy ekstrapolować naszych wyników na większość pacjentów kwalifikujących się do leczenia trombolitycznego. Aby określić, czy skuteczność tenekteplazy obejmuje tę szerszą populację pacjentów, konieczne byłoby badanie III fazy.
[przypisy: węzły chłonne potyliczne, przeglądarka skierowań do sanatorium kielce, iwostin perfectin lucidin ]