Zejscie chorób

Zejście chorób Zejście choroby może być różne. W jednych przypadkach proces patologiczny kończy się i ustrój powraca do stanu prawidłowego we wszystkich swoich elementach. W przypadkach drugich pierwotny ostry proces patologiczny wywołuje zmiany patologiczne o charakterze bardziej stałym. Występują wtedy zmiany budowy anatomicznej schorzałych narządów i długotrwałe zaburzenie ich czynności, co odbija się na całości ustroju, gdyż ustala się wtedy regulacja patologiczna częściowo wyrównywana przez stosowaniem zastępczym. Całkowite wygojenie niekiedy spraw chorobowych, zwłaszcza dotyczących narządu ruchu, przez wielkie zniszczenia tkanek doprowadzić do kalectw, które -chociaż nie są chorobą w ścisłym znaczeniu tego słowa, jednak upośledzają niekiedy. Continue reading „Zejscie chorób”

Czesto skurcze dodatkowe serca moga powstac na drodze odruchowej

Często skurcze dodatkowe serca mogą powstać na drodze odruchowej, jak to widzimy przy wysokim ustawieniu przepony oraz w schorzeniach żołądka, wątroby i narządu moczo-płciowego, zwłaszcza u osób z niezrównoważonym układem wegetatywnym. Niekiedy skurcze dodatkowe mogą powstawać rytmicznie i nadawać charakterystyczny rytm serca. Może, więc po każdym skurczu normalnym powstawać jeden skurcz dodatkowy, co nazywamy rytmem bliźniaczym rhythmus bige-minus. lub dwa skurcze dodatkowe, co nazywamy rytmem trojaczym rhythmus trigeminus lub wreszcie trzy skurcze dodatkowe po każdym normalnym skurczu serca jako rytm czworaczy rhythmus quadrigeminus. Jest to tzw. Continue reading „Czesto skurcze dodatkowe serca moga powstac na drodze odruchowej”

Peczek Hisa

Pęczek Hisa może przewodzić tylko około 180 pobudzeń wychodzących z przedsionka. Teorii tłumaczących powstawanie migotania i trzepotania przedsionków jest wiele, lecz najważniejsza dotychczas z nich jest tzw. teoria krążenia pobudzenia po przedsionkach. Krążenie bodźca powstaje wtedy, kiedy w mięśniu przedsionków zmieni się metabolizm i w związku z tym zwiększy się ich pobudliwość z jednoczesnym zmniejszeniem zdolności przewodzenia pobudzeń, pobudzenie powstałe w węźle zatokowym lub w innym miejscu przedsionka nie rozprzestrzenia się promieniście po całej przestrzeni przedsionków jak normalnie, lecz znajdując chwilową przeszkodę przesuwa się tylko w jednym okrężnym kierunku tworząc zamknięte koło. Pobudzenie więc krąży w zamkniętym kole zajmując następczo poszczególne odcinki ścianek przedsionków i wraca do punktu wyjściowego. Continue reading „Peczek Hisa”

Ablacja z radioaktywnym jodem o niskiej dawce i tyreotropiną Alfa w raku tarczycy AD 7

Dalsze różnice wiążą się z wyżej wymienionymi mocnymi stronami naszego badania. Wyniki niedawnego randomizowanego badania przeprowadzonego w jednym ośrodku z udziałem 160 pacjentów i porównującego niską dawkę radiojodu z wysoką dawką, z obiema grupami, które przechodziły hormon tarczycy, były podobne do naszych wyników. 36 Długoterminowe wyniki randomizowanego badania z udziałem 309 pacjenci, którzy porównywali dawki radiojodu wynoszące 1,1, 2,2 i 3,7 GBq, z wszystkimi pacjentami, u których wystąpiło odstawienie tyroksyny, wykazywali podobne tempo nawrotu miejscowego po 5 latach, chociaż większa liczba pacjentów w grupie otrzymującej 1,1 GBq wymagała drugiego leczenia radiojodem.37 badanie z udziałem 291 pacjentów, 89 losowo przydzielono do odstawienia tyroksyny, 133 pacjentów przydzielono do odstawienia trijodotyroniny, a 69 pacjentów przydzielono do grupy otrzymującej tyreotropinę alfa przed otrzymaniem radiojodu o niskiej dawce; Wskaźniki skuteczności ablacji były podobne w trzech grupach38. Niezalecane badania radiojodu o niskiej dawce i tyreotropiny alfa miały podobne wyniki.39 Nasze badanie pokazuje, że dla pacjentów spełniających nasze kryteria włączenia, niski dawka radiojodu plus tyreotropina alfa jest skutecznym i wygodnym leczeniem o zmniejszonej ekspozycji na promieniowanie, zapewniając korzyści zarówno pacjentom, jak i świadczeniodawcom opieki zdrowotnej. Continue reading „Ablacja z radioaktywnym jodem o niskiej dawce i tyreotropiną Alfa w raku tarczycy AD 7”

Wyniki po niewydolności indukcyjnej w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci AD 6

Pokazano również całkowity czas przeżycia u pacjentów z białaczką limfocytów T (panel C). SCT oznacza przeszczep komórek macierzystych. Ogółem 198 pacjentów przeszło hematopoetyczny przeszczep komórek macierzystych, podczas gdy 427 otrzymało tylko chemioterapię. 10-letni wskaźnik przeżycia wynosił 43 ? 4% wśród pacjentów, którzy przeszli transplantację, w porównaniu z 41 ? 3% wśród pacjentów, którzy nie przeszli transplantacji. Continue reading „Wyniki po niewydolności indukcyjnej w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci AD 6”

Skrócenie Titin powodujące rozdęta kardiomiopatia AD 5

Naszym priorytetem była analiza czterech wariantów wariantów – tj. Nonsensu, zmiany ramki, splicingu i liczby kopii – które (w przeciwieństwie do większości wariantów missense) mogą mieć głęboki wpływ na strukturę polipeptydów o pełnej długości (rys. 1). Klasyfikujemy je jako warianty skracające TTN. Continue reading „Skrócenie Titin powodujące rozdęta kardiomiopatia AD 5”

Skrócenie Titin powodujące rozdęta kardiomiopatia AD 3

Wytyczne w sprawie ludzkich tkanek i za zgodą lokalnych komisji etycznych. 312 pacjentów z idiopatyczną rozdętą kardiomiopatią pochodziło z trzech kohort (patrz Tabela 3 w dodatkowym dodatku, dostępne w pełnym tekście niniejszego artykułu): 92 osoby rekrutowane w Brigham i Szpital Kobiecy (grupa A), 71 osób rekrutowanych podczas oceny transplantacja serca w Royal Brompton i Harefield National Health Service Trust (grupa B) oraz 149 osób, które zostały prospektywnie zrekrutowane w Kolorado lub we Włoszech do rodzinnego rejestru kardiomiopatii rodzinnej (grupa C). Grupy A i C miały wysoką częstość występowania choroby rodzinnej. 231 osób z kardiomiopatią przerostową zostało zwerbowanych w Brigham and Women s Hospital lub Mayo Clinic. Continue reading „Skrócenie Titin powodujące rozdęta kardiomiopatia AD 3”

Ponowna reakcja na kryzotynib za pomocą Lorlatinibu ALK Resistance Mutation L1198F ad 7

Krystaliczne struktury lorlatinibu i kryzotynibu związane z ALK C1156Y i ALK C1156Y-L1198F są pokazane na rysunku S6 w Dodatkowym dodatku. Przeciwnie, L1198 znajduje się w pobliżu miejsca wiążącego ATP, a podstawienie leucyny większą fenyloalaniną prowadzi do sterycznego zderzenia z nitrylem lorlatinibu (Figura 3). Struktury ko-krystaliczne ujawniają, że wiązanie lorlatinibu z mutantem L1198F wymaga, aby sztywny inhibitor makrocykliczny obrócił się od fenyloalaniny, pogarszając oddziaływanie wiązania zawiasów i potencjalnie wprowadzając napięcie do kinazy (Fig. Jest to niekorzystne dla wiązania, ze zmniejszeniem o 1,8 kcal energii wiązania w porównaniu z ALK typu dzikiego w pomiarach obliczeniowych i doświadczalnych wiązania związku (tabele S4 i S5 w dodatkowym dodatku). Jak pokazano na rycinie 3, fenyloalanina nie koliduje z kryzotynibem i faktycznie przesuwa się nieco bliżej inhibitora. Ta bliskość nie zmienia wiązania zawiasowego i może być strukturalnie korzystna, ponieważ wiązanie krizotynibu z L1198F jest bardziej korzystne o 0,8 kcal w stosunku do ALK typu dzikiego (tabele S4 i S5 w dodatkowym dodatku). W komórkach nowotworowych z podwójną mutacją wzmocnione wiązanie spowodowane L1198F prawdopodobnie kompensuje zwiększoną aktywność kinazy spowodowaną C1156Y, prowadząc do uczulenia na krizotynib. Continue reading „Ponowna reakcja na kryzotynib za pomocą Lorlatinibu ALK Resistance Mutation L1198F ad 7”

Wynik pediatryczny po rozpoznaniu raka sutka w czasie ciąży ad 8

Ponadto, negatywny prognostyczny wpływ wcześniactwa na rozwój poznawczy został potwierdzony, a efekt był podobny w obu badanych grupach. Dzieci, które były małe ze względu na wiek ciążowy, częściej rodziły się u matek chorych na raka w czasie ciąży niż dzieci w grupie kontrolnej (22,0% w porównaniu z 15,2%); jednak różnica nie była znacząca. Wcześniejsze badania uwidoczniły odkrycie, że odsetek dzieci, które są małe w ich wieku ciążowym, wzrasta w przypadku ciąż skomplikowanych z powodu raka matek.18 Takie dzieci są bardziej narażone na powikłania okołoporodowe i śmierć.19 Wśród tych dzieci czynniki związane z małą wielkość przy porodzie obejmuje upośledzone łożyskowe dostarczanie składników odżywczych i tlenu do płodu (w 80 do 90% wszystkich przypadków), zmienione metaboliczne adaptacje ciąży i przewlekłe zapalenie.20-23 Postawiono hipotezę, że kilka z tych czynników jest obecnych w ciąży powikłanej rakiem. (Dalsze informacje znajdują się w Rozdziale 3 Dodatku Uzupełniającego.)
Wśród dzieci, które oceniono na 36 miesięcy za pomocą elektrokardiografii i echokardiografii, struktura i funkcja serca były prawidłowe. Obserwacja ta jest zgodna z wcześniejszymi badaniami, w których oceniano czynność serca u płodów, noworodków i starszych dzieci.4,8,24 W naszym badaniu konwencjonalne pomiary funkcji skurczowej i rozkurczowej oraz prędkości Dopplera tkankowego i pomiarów odkształcenia mięśnia sercowego były w normie zasięgu i nie stwierdzono istotnych różnic między grupami. Podanaliza 26 dzieci z ekspozycją na antracykliny podczas ciąży również nie ujawniła istotnych różnic między grupami. W tej podgrupie dzieci nie zaobserwowano oznak wczesnej przebudowy serca, o normalnej grubości ścian i wymiarów komory, a wszystkie pomiary funkcji skurczowej i rozkurczowej mieściły się w normalnych zakresach. Continue reading „Wynik pediatryczny po rozpoznaniu raka sutka w czasie ciąży ad 8”

Perspektywiczne badanie ostrej infekcji HIV-1 u dorosłych w Afryce Wschodniej i Tajlandii ad 5

Mediana punktu obciążenia RNA dla obciążenia wirusowego wynosiła 4,4 log10 kopii na mililitr (zakres od 2,5 do 6,0) (tabele S3 i S4 w dodatkowym dodatku). Ryc. 3. Ryc. 3. Powiązania między wirusami. Korelacje między pikiem (panel A) i nadir (panel B) a wiremią z punktem obciążenia wirusem u uczestników z Tajlandii (czarne kropki) i Afryki wschodniej (czerwone kropki) . Continue reading „Perspektywiczne badanie ostrej infekcji HIV-1 u dorosłych w Afryce Wschodniej i Tajlandii ad 5”