ropnie fiksacyjne

Niekiedy także wywołujemy sztucznie wysokie gorączki, które aczkolwiek są wyrazem chorobowym ustroju, wpływają dodatnio na niektóre pierwotne dla danego ustroju choroby. Dalej np. wywołujemy jałowe ropnie, tzw. ropnie fiksacyjne, które wpływają nieraz dodatnio na zasadniczą sprawę chorobową, chociaż same są zjawiskiem chorobowym. Przeszczepiamy np. Continue reading „ropnie fiksacyjne”

Zejscie chorób

Zejście chorób Zejście choroby może być różne. W jednych przypadkach proces patologiczny kończy się i ustrój powraca do stanu prawidłowego we wszystkich swoich elementach. W przypadkach drugich pierwotny ostry proces patologiczny wywołuje zmiany patologiczne o charakterze bardziej stałym. Występują wtedy zmiany budowy anatomicznej schorzałych narządów i długotrwałe zaburzenie ich czynności, co odbija się na całości ustroju, gdyż ustala się wtedy regulacja patologiczna częściowo wyrównywana przez stosowaniem zastępczym. Całkowite wygojenie niekiedy spraw chorobowych, zwłaszcza dotyczących narządu ruchu, przez wielkie zniszczenia tkanek doprowadzić do kalectw, które -chociaż nie są chorobą w ścisłym znaczeniu tego słowa, jednak upośledzają niekiedy. Continue reading „Zejscie chorób”

Oslabienie serca z zaburzen krazenia wiencowego

Osłabienie serca z zaburzeń krążenia wieńcowego Osłabienie czynności serca może powstać z powodu zwężenia naczyń wieńcowych i niedostatecznego ukrwienia mięśnia sercowego. Mechanizm krążenia wieńcowego serca jest bardzo złożony. Udowodniono jednak, że w związku z rytmiczną czynnością serca maksymalne wypełnienie krwią tętnic wieńcowych istnieje na początku rozkurczu serca, natomiast minimalne wypełnienie krwią tych naczyń istnieje w okresie skurczu komór faza skurczu tonicznego i skurczu przedsionków, kiedy skurcz mięśnia jakby zaciska naczynia wieńcowe. Nowszą jednak badania wykazują, że podczas skurczu komór zwiększa się przepływ krwi przez naczynia wieńcowe, przy czym jest on wprost proporcjonalny do siły skurczowej mięśnia sercowego. Pochodzi to stąd, że bodziec wywołujący skurcz włókien mięśniowych serca wyzwala równocześnie drogą krótkiego odruchu reakcję rozszerzenia naczyń włosowatych w sercu. Continue reading „Oslabienie serca z zaburzen krazenia wiencowego”

Naczynia wiencowe

Naczynia wieńcowe aż do najmniejszych tętniczek są bogato zaopatrzone przez włókna układu współczulnego i przywspółczulnego. Trudno jest jednak ustalić w doświadczeniu, w jakim stopniu wpływają one na przepływ krwi, gdyż podrażnienie tych nerwów wpływa jednocześnie na wszystkie fizjologiczne właściwości mięśnia sercowego i ogólne ciśnienie tętnicze krwi. Istniej ą w zasadzie dwa poglądy na wpływ nerwów naczyniowych na naczynia wieńcowe serca. Jeden z nich zakłada, że włókna zwężające naczynia wieńcowe serca należą do nerwu błędnego, włókna zaś rozszerzające do nerwu w półczulnego, atropina bowiem porażająca czynność układu nerwów cholinergicznych powoduje rozszerzenie naczyń wieńcowych. Drugi pogląd opiera się na tym, że włókna zwężające pochodzące z odcinka pnia współczulnego piersiowego biegną do górnego zwoju szyjnego i przechodząc przez zwój węzłowy schodzą w dół wraz z nerwem błędnym do serca. Continue reading „Naczynia wiencowe”

uklad wspólczulny kieruje adrenergicznymi dylatatorami i konstryktorarni

Dodatkowe badania wykazują, że układ współczulny kieruje adrenergicznymi dylatatorami i konstryktorarni, nerw błędny zaś dylatatorami cholinergicznymi. Jeżeli wystąpi duże rozszerzenie jam serca i wzrośnie ciśnienie wewnątrzsercowe, to sprawa ta utrudnia krążenie wieńcowe związku z uciśnięciem naczyń wieńcowych i zaopatrywanie mięśnia sercowego w krew jest gorsze. Niedostateczne odżywianie serca prowadzi do zmian w jego metabolizmie i w związku z tym powstają w nim zmiany wsteczne. Jeżeli w źle odżywionym sercu rozwija się tkanka łączna, to powstaje zwyrodnienie włókniste mięśnia sercowego cardiosclerosis , wywołujące szybciej lub wolniej osłabienie czynności serca z ogólnymi objawami właściwymi niewydolności krążenia. Bardzo głębokie zmiany w sercu powstają w związku z zamknięciem światła naczyń wieńcowych, jak to widzimy w zawałach mięśnia sercowego. Continue reading „uklad wspólczulny kieruje adrenergicznymi dylatatorami i konstryktorarni”

Naprzemienna praca serca

Naprzemienna praca serca może powstać np. w różnego rodzaju zatruciach jadami, zaburzeniu krążenia wieńcowego, w zapaleniu płuc, gośćcu stawowym, grypie, durze plamistym brusznym i innych ostrych chorobach zakaźnych. Cwał serca o uszkodzeniu mięśnia sercowego i małowartościowym jego skurczu świadczy również tzw. rytm cwałowy galopprhthmus. Rytm cwałowy można wysłuchać i zarejestrować metodą zapisywania tonów serca, gdyż powstaje w tym rytmie dodatkowy, tzw. Continue reading „Naprzemienna praca serca”

zwykly miesien poprzecznie prazkowany

Jak wiemy, mięsień sercowy odpowiada na bodźce o wiele wolniej niż zwykły mięsień poprzecznie prążkowany, to znaczy, że czas utajonego podrażnienia, jak również czas osiągnięcia szczytu skurczu jest dłuższy. Prócz tego wielkość skurczu mięśnia sercowego nie zależy od sił bodźca w przeciwieństwie do mięśnia poprzecznie prążkowanego, gdyż mięsień sercowy już nawet przy progowej podniecie odpowiada maksymalnym skurczem. W związku z tym występuje inna właściwość mięśnia sercowego, a mianowicie znaczna długość czasu niewrażliwości serca na podniety, czyli refrakcja serca. O ile okres nie wrażliwości mięśnia poprzecznie prążkowanego jest bardzo krótki i trwa zaledwie 0,001 sekundy, to okres niewrażliwości mięśnia sercowego jest długi i trwa przez cały czas okresu skurczowego serca przeciętnie 0,45 sek. Rozróżniamy dwa rodzaje niewrażliwości mięśnia sercowego: okres niewrażliwości bezwzględnej i w czasie skurczu serca, podczas której żaden bodziec nie jest w stanie pobudzić mięśnia sercowego do ponownego skurczu, i okres niewrażliwości względnej w czasie rozkurczu serca, podczas której tylko silne bodźce, to znaczy o wiele silniejsze niż normalne z zatoki żylnej, mogą wywołać ponowny skurcz serca. Continue reading „zwykly miesien poprzecznie prazkowany”

Jezeli istnialaby ciaglosc podraznienia wezla zatokowego

Jeżeli istniałaby ciągłość podrażnienia węzła zatokowego, to zespół przedsionkowo-komorowy w elektrokardiogramie, występujący po długotrwałym wypadnięciu czynności serca, występowałby na krzywej elektrokardiograficznej w różnym czasie nie dającym się ująć matematycznie. Ścisłe obliczenia jednak wykazują że długa przerwa pomiędzy poszczególnymi zespołami przedsionkowo-komorowymi w elektrokardiogramie jest równa co do swej długości dwom, trzem normalnym przerwom między normalnymi skurczami, czyli że czas wytwarzania się bodźców w zatoce jest ściśle określony. Musi zatem istnieć określony rytm w wyzwalaniu się bodźców zatokowych. Na podstawie przytoczonych poglądów trudno jest wypowiedzieć się, która z wymienionych hipotez jest słuszna. Wydaje się jednak, że rytmiczne wytwarzanie bodźców w węźle zatokowym, okresy niewrażliwości mięśnia sercowego oraz anatomiczna i fizjologiczna całość układu przewodzącego łącznie warunkują właściwy fizjologiczny rytm serca. Continue reading „Jezeli istnialaby ciaglosc podraznienia wezla zatokowego”

Praca serca przy zwolnieniu jego czynnosci

Praca serca przy zwolnieniu jego czynności zmienia się, okres bowiem spoczynkowy serca wydłuża się, co prowadzi do zwiększonego wypełnienia serca i zwiększenia jego objętości wyrzutowej. Jeżeli zwolnienie serca jest znaczne, w przypadkach zmian patologicznych w mięśniu sercowym, to szybko dochodzi do jego osłabienia w związku ze wzmożoną jego pracą. Równocześnie w dużym zwolnieniu czynności serca może powstać upośledzenie ukrwienia różnych narządów, zwłaszcza mózgu, co powoduje dodatkowe objawy kliniczne ze strony tych narządów. Niemiarowość zatokowa Niemiarowość zatokowa arrhythmia sinusalis polega na nieprawidłowej w rytmie kolejności powstawania pobudzeń węzła zatokowego i w związku z tym powstawanie skurczów serca w nierównych odstępach czasu. Najczęściej widzimy tzw. Continue reading „Praca serca przy zwolnieniu jego czynnosci”

Zwiekszenie napiecia ukladu wegetatywnego w pojeciu hiperamfotonii

Zwiększenie napięcia układu wegetatywnego w pojęciu hiperamfotonii z przewagą w działaniu nerwu błędnego zwiększa jednak pobudliwość mięśnia sercowego. Badania bowiem przeprowadzone metodą pomiarów chronaksji wykazały, że chronaksja serca skraca się podczas drażnienia nerwu błędnego i wydłuża się podczas drażnienia nerwu współczulnego. Zwiększenie więc pobudliwości serca byłoby związane z przewagą działania nerwu błędnego, nie zaś – jak dawniej myślano z przewagą działania nerwu współczulnego. Należy to jednak rozumieć w ten sposób, że nerw błędny uwrażliwia serce na bodźce heterotopowe, czyli patologiczne, nerw zaś współczulny na bodźce nomotopowe, to jest powstające w węźle Keith-Flacka. Dodatkowe ogniska bodźcotwórcze w sercu wywołujące powstawanie skurczów dodatkowych o charakterze trwałym, zjawiają się najczęściej pod wpływem procesów zapalnych, zmian wstecznych w mięśniu sercowym, drobnych wylewów krwawych, a także pod wpływem czynnika toksycznego działającego na komórki mięśnia sercowego. Continue reading „Zwiekszenie napiecia ukladu wegetatywnego w pojeciu hiperamfotonii”