Zakazenia wtórne z reguly pogarszaja pierwotna chorobe

Wzajemne oddziaływanie na siebie chorób Jeżeli w ustroju istnieją dwie choroby, to mogą one wzajemnie wikłać przebieg właściwy każdej z nich i wywołać pogarszanie się jednej lub drugiej. Jeżeli np. człowiek chory na przewlekłe zapalenie wsierdzia z wadą serca zachoruje na zapalenie gardła o charakterze ostrym, to przebieg zapalenia wsierdzia może ulec zaostrzeniu i znacznie pogorszy sprawę rozgrywającą się dotychczas łagodnie na zastawkach serca. Zakażenia wtórne z reguły pogarszają pierwotną chorobę. Wczesne np. Continue reading „Zakazenia wtórne z reguly pogarszaja pierwotna chorobe”

Bodzce prawidlowe powstajace w zatoce nazywamy nornotopowymi

Bodźce prawidłowe powstające w zatoce nazywamy nornotopowymi, w innych zaś odcinkach układu przewodzącego heterotopowymi. Już od dawna zastanawiano się nad tym, co jest przyczyną wytwarzania się bodźców w węźle zatokowym. Jest to jedno z bardzo interesujących zagadnień fizjologicznych, gdyż powstawania bodźca w węzłach sercowych nie jesteśmy w stanie uchwycić obiektywnie żadną znaną dotychczas metodą. Można by myśleć o tym, że podczas czynności serca wytwarzają się swoiste przejściowe wytwory przemiany materii działające drażniąco na węzeł zatokowy w chwili jego bezczynności. Nagromadzenie się tych wytworów powoduje podrażnienie węzła zatokowego i wyzwalanie się pobudzeń i stanu czynnego w samym węźle. Continue reading „Bodzce prawidlowe powstajace w zatoce nazywamy nornotopowymi”

Rytm cwalowy, wystepujacy w oslabieniu miesnia sercowego

Rytm cwałowy, występujący w osłabieniu mięśnia sercowego jako zjawisko groźne, należy odróżnić od fizjologicznego rytmu cwałowego zjawiającego się często u osób zdrowych w wieku dziecięcym lub wczesnej młodości. Rytm cwałowy nie ma nic wspólnego z niemiarowością czynności serca pochodzącą z układu przewodzącego i jest zjawiskiem wyłącznie słuchowym. Ryt m płodowy jeżeli tony serca powstają w równych odstępach czasu, tak że pauza między I i II tonem jest równa pauzie między II i I tonem, to rytm taki nazywamy, jeżeli jest przyśpieszony – płodowym embryocardła , jeżeli zaś jest nie przyśpieszony – wahadłowym. Rytm płodowy i rytm wahadłowy świadczą o osłabieniu mięśnia sercowego i są zjawiskiem słuchowym nie mającym nic wspólnego z niemiarowością czynności serca w ścisłym znaczeniu tego słowa. Rytm płodowy i rytm wahadłowy, jako wyraz osłabienia serca, niezależnie od przyczyn wywołujących zawsze prowadzą w wyniku do niewydolności krążenia. Continue reading „Rytm cwalowy, wystepujacy w oslabieniu miesnia sercowego”

Atropina porazajaca nerw bledny

W związku z wegetatywnym pochodzeniem częstoskurczu napadowego charakterze nomotopowym można napady przerywać odruchowym podrażnieniem nerwu błędnego przez ucisk gałek ocznych, zatoki szyjnej, sztucznym wywoływaniem wymiotów lub środkami wagomimetycznymi, jak np. acetylocholiną, fizostygminq, gynergenem i naparstnicą. Atropina porażająca nerw błędny, który zwiększa pobudliwość serca na bodźce heterotopowe nie zaś nomotopowe, może usuwać napady częstoskurczu pochodzenia heterotopowego, podobnie jak strofantyna lub naparstnica. Niemiarowość zupełna W zaburzeniach automatyzmu i pobudliwości serca powstaje często całkowite zwichnięcie rytmu bicia serca w postaci niemiarowości zupełnej arrhythmia completa, związanej z migotaniem albo trzepotaniem przedsionków ibrillatio atriorum, flagellatio atriorum. U podstaw niemiarowości zupełnej leży powstawanie ogromnej liczby bodźców heterotopowych w schorzałych przedsionkach. Continue reading „Atropina porazajaca nerw bledny”

Przeciwciało monoklonalne anty-interleukina 17 Iksekizumab w przewlekłej łuszczycy nazębnej AD 5

Usprawnienia łuszczycy skóry głowy (tj. Obniżenie wyniku PSSI) były zauważalne, ponieważ trudno jest ocenić łuszczycę na skórze głowy i w badaniach klinicznych wykazano wysoki wskaźnik odpowiedzi na placebo.15,16 W naszych ocenach łuszczycy paznokci zgodnie z NAPSI uwzględniono zarówno paznokcie, jak i paznokcie u stóp. Ponieważ paznokcie u nasady rosną wolniej niż paznokcie, dłuższy czas leczenia niż ten stosowany w tym badaniu może być wymagany w celu oceny większego wpływu leczenia na paznokcie stóp17. W żadnej grupie nie obserwowano poważnych zdarzeń niepożądanych, w tym zgonów. Continue reading „Przeciwciało monoklonalne anty-interleukina 17 Iksekizumab w przewlekłej łuszczycy nazębnej AD 5”

Wynik pediatryczny po rozpoznaniu raka sutka w czasie ciąży cd

Od 2012 r. Do 2015 r. Dzieci z obu grup zostały zaproszone do udziału w 18 miesięcy i 36 miesiącach. W przypadku dzieci, które były testowane zarówno w ciągu 18 miesięcy, jak i 36 miesięcy, uwzględniliśmy tylko jeden wynik (ten, dla którego dostępna była dopasowana kontrola) w analizie. We wszystkich badanych dzieciach przeprowadzono kliniczne neurologiczne i ogólne badania pediatryczne, a rodzice wypełnili kwestionariusz zdrowotny (patrz rozdział Metody w dodatkowym dodatku). Oceniliśmy rozwój poznawczy dzieci w obu grupach za pomocą skali Bayleya rozwoju niemowląt. Standardowe wyniki w tym teście wynoszą od 50 do 150, przy czym wyższe wyniki wskazują na bardziej zaawansowany rozwój; średni wynik (. Continue reading „Wynik pediatryczny po rozpoznaniu raka sutka w czasie ciąży cd”

Wynik pediatryczny po rozpoznaniu raka sutka w czasie ciąży

Brakuje danych na temat odległych wyników dzieci, które są narażone na raka sutka z lub bez leczenia w czasie ciąży. Metody
W tym wieloośrodkowym badaniu kliniczno-kontrolnym porównaliśmy dzieci, których matki otrzymały diagnozę raka podczas ciąży z dobranymi dziećmi kobiet bez rozpoznania raka. Użyliśmy kwestionariusza zdrowia i dokumentacji medycznej do zebrania danych dotyczących stanu noworodków i ogólnego stanu zdrowia. Wszystkie dzieci oceniano prospektywnie (za pomocą badania neurologicznego i skali Bayleya rozwoju niemowląt) po 18 miesiącach, 36 miesiącach lub w obu przypadkach. Ocenę kardiologiczną wykonano po 36 miesiącach.
Wyniki
Łącznie 129 dzieci (średni wiek, 22 miesiące, zakres od 12 do 42) było włączonych do grupy, której matka miała raka (grupa ekspozycji prenatalnej) z odpowiednią liczbą w grupie kontrolnej. W czasie ciąży 96 dzieci (74,4%) było narażonych na chemioterapię (samodzielnie lub w połączeniu z innymi terapiami), 11 (8,5%) na radioterapię (samodzielnie lub w połączeniu), 13 (10,1%) z samą operacją, 2 (1,6% ) do innych leków i 14 (10,9%) do braku leczenia. Continue reading „Wynik pediatryczny po rozpoznaniu raka sutka w czasie ciąży”

Perspektywiczne badanie ostrej infekcji HIV-1 u dorosłych w Afryce Wschodniej i Tajlandii ad 9

Sullivan i in. zgłaszali oznaki i oznaki ostrej infekcji wśród niezgodnych par, które prospektywnie obserwowano co 3 miesiące i stwierdzili, że większość pacjentów z incydentem zakażenia HIV-1 nie mogła przypomnieć sobie choroby i nie objęła opieki medycznej.21 Zatem systematyczna identyfikacja ostrego HIV -1 infekcja może być trudna i prawdopodobnie będzie wymagać testów kwasu nukleinowego z szybkim przeglądem i częstą oceną grup wysokiego ryzyka, a nie prezentacją kliniczną w warunkach opieki zdrowotnej. Udział ostrej infekcji HIV-1 w transmisji HIV-1 może być znaczny.5-7,37,38 Przypuszczalnie dużym obciążeniem wirusowym jest część, ale biologiczna charakterystyka przenoszonych wirusów założycielskich, jednorodność sekwencji wirusowej podczas ostrego Zakażenie HIV-1 oraz niekompletna lub niedojrzała odpowiedź immunologiczna gospodarza może powodować skazę transmisyjną. HIV-1 może ewoluować w celu utrzymania wydajnej replikacji w gospodarzu i utraty właściwości, które są korzystne dla transmisji. Ostatnie dane pokazują, że wirusy przenoszące są jakościowo różne od tych, które pojawiają się pod wpływem odporności immunologicznej gospodarza39. Wirusowe RNA jest dominującym czynnikiem ryzyka transmisji w różnych grupach pacjentów (np. Wśród niemowląt, które mogą ulec zakażeniu w wyniku transmisji okołoporodowej i wśród osób heteroseksualnych), a jeśli wysoki poziom wirusowego RNA w ostrym zakażeniu HIV-1 jest główną zmienną przyczyniającą się do zwiększonej infekcyjności we wczesnym i ostrym zakażeniu HIV-1, czas trwania tego ryzyka wydaje się być krótki, ponieważ osiąga się wartość punktową RNA dla obciążenia wirusowego. Continue reading „Perspektywiczne badanie ostrej infekcji HIV-1 u dorosłych w Afryce Wschodniej i Tajlandii ad 9”

Perspektywiczne badanie ostrej infekcji HIV-1 u dorosłych w Afryce Wschodniej i Tajlandii ad 8

Wzrost, szczyt i spadek wiremii w ostrej infekcji określono precyzyjnie i z wysoką częstotliwością wśród obserwowanych przypadków zakażenia HIV-1. Te zmienne były istotnie związane z punktem nastawienia obciążenia wirusem; stowarzyszenie to podkreśliło kluczową rolę najwcześniejszych interakcji między żywicielem a wirusem w określaniu długotrwałego przebiegu choroby. Nasze badanie wykazało, że wartość zadana RNA wirusa obciążenia została ustalona w ciągu 42 dni po wykrywalnej wiremii, była stała w okresie obserwacji i była związana z wczesnym wynikiem klinicznym, mierzonym liczbą komórek T CD4 + 12 miesięcy po zakażeniu i liczba limfocytów T CD4 + poniżej 350 komórek na milimetr sześcienny. Podana tu szczytowa wiremia była wyższa (mediana, log10 6,7, zakres, log10 4,5 do 8,5) niż to, co jest często zgłaszane, 24-28 prawdopodobnie ze względu na częstotliwość oceny. Chociaż szczytowa wiremia była prawie równoważna w Afryce Wschodniej i Tajlandii, to była znacząca różnica 0,8 log10 kopii na mililitr w punkcie ustawienia RNA wirusa ładowania. Odnotowano różnice w wartościach docelowych RNA związanych z wiremią w zależności od płci; ustalone punkty u mężczyzn są zwykle w przybliżeniu trzy razy wyższe od ustalonych punktów u kobiet, które mają infekcje tego samego podtypu wirusa.29 Z powodu wielu zmiennych zakłócających, w tym czynników genetycznych gospodarza, podtypu wirusa, choroby endemicznej i cech ryzyka, wyjaśnienie mechanistyczne ponieważ regionalna zmienność wirusowego punktu nastawy pozostaje niezdefiniowana.
Badanie to wykazało zmiany fenotypu komórkowego przed iw trakcie szczytowej wiremii. Continue reading „Perspektywiczne badanie ostrej infekcji HIV-1 u dorosłych w Afryce Wschodniej i Tajlandii ad 8”