urologia kielce jagiellońska 13 czesc 4

Charakterystyka dopasowanych kohort do chemioterapii i przeszczepów. Tabela pokazuje zmienne związane z niepowodzeniem leczenia w niedopasowanych grupach dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w drugiej remisji, które otrzymały chemioterapię lub przeszczepy szpiku kostnego. Spośród 540 pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię, zwiększone ryzyko niepowodzenia leczenia było związane z liczbą leukocytów> 100 000 na milimetr sześcienny w momencie rozpoznania i pierwszą remisją, która trwała <36 miesięcy. Spośród 376 dzieci, które otrzymały przeszczep szpiku, zwiększone ryzyko niepowodzenia leczenia było związane z wiekiem> 10 lat, obecnością fenotypu komórek T i pierwszą remisją trwającą . 36 miesięcy. Tabela 2 pokazuje charakterystyki dopasowanych kohort, które były bardzo podobne. Wynik
Rycina 1. Ryc. 1. Prawdopodobieństwo aktuarialne przeżycia wolnego od białaczki w niezaliczonych kohortach dzieci otrzymujących chemioterapię lub poddawanych przeszczepom. Liczby poniżej liczby wskazują liczbę zagrożonych dzieci.
Na rycinie przedstawiono aktuarialne prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od białaczki w nieporównanych kohorty przeszczepów i chemioterapii. Średnie (. SE) prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od białaczki po pięciu latach wyniosło 36 . 3% w grupie transplantacyjnej i 16 . 2% w grupie otrzymującej chemioterapię (P <0,001).
Ryc. 2. Ryc. 2. Prawdopodobieństwo aktuarialne przeżycia wolnego od białaczki w kohortach dopasowanych u dzieci otrzymujących chemioterapię lub poddawanych przeszczepom. Liczby poniżej liczby wskazują liczbę zagrożonych dzieci.
Rycina 3. Rycina 3. Prawdopodobieństwo aktuarialne nawrotu w kohorty dopasowanych dzieci otrzymujących chemioterapię lub poddawanych przeszczepom. Liczby poniżej liczby wskazują liczbę zagrożonych dzieci.
Tabela 3. Tabela 3. Prawdopodobieństwa nawrotu i przeżycia bez białaczki w pięć lat po chemioterapii lub transplantacji szpiku kostnego. Dla 255 dopasowanych par z dwóch kohort, prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od białaczki po pięciu latach było istotnie wyższe po transplantacji niż po chemioterapii (40 . 3 procent vs. 17 . 3 procent, P <0,001). Co więcej, ryzyko nawrotu było istotnie mniejsze po transplantacji niż po chemioterapii (45 . 4% w porównaniu z 80 . 3%, P <0,001) (Figura 2 oraz Figura 3 i Tabela 3). Prawdopodobieństwo zgonu związanego z leczeniem w ciągu pięciu lat wyniosło 14 . 4% w przypadku chemioterapii, a 27 . 3% w przypadku przeszczepu szpiku kostnego (p <0,001).
Rycina 4. Ryc. 4. Prawdopodobieństwo aktuarialne przeżycia wolnego od białaczki w kohortach dopasowanych u dzieci otrzymujących chemioterapię lub poddawanych przeszczepom, według czasu pierwszej remisji. Liczby poniżej liczby wskazują liczbę zagrożonych dzieci.
Tabela 3 przedstawia prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od białaczki i nawrotu w podgrupach dzieci zgodnie z czynnikami prognostycznymi wymienionymi w Tabeli 1. Model regresji proporcjonalnych hazardów Coxa, wyposażony w zmienne interakcji pierwszego rzędu, nie wykazał istotnych interakcji pomiędzy leczeniem badanych zmiennych prognostycznych – czyli względna korzyść z przeszczepienia w porównaniu z chemioterapią była podobna we wszystkich grupach
[przypisy: sluzby specjalne filmweb, pbdim mińsk mazowiecki, niemiarowość oddechowa ]