Modulacja ciśnienia krwi przez centralne szlaki melanokortynologiczne ad 5

Paski I reprezentują błąd standardowy (SE) w panelu A i zakres 1-SE w panelu B. W czasie procedury zaciskania hiperinsulinemiczno-euglikemicznego u pacjentów z niedoborem MC4R i osób z grupy kontrolnej obserwowano podobny średni (. SE) poziom glukozy we krwi w stanie stacjonarnym (5,0 . 0 mmol na litr w obu grupach) i średnie geometryczne stężenia w stanie stacjonarnym insuliny w osoczu (1308 pmol na litr [zakres 1-SE, 1231 do 1390] i 1299 pmol na litr [zakres 1-SE, 1217 do 1386], odpowiednio). W stanie stacjonarnym nie było istotnej różnicy między obiema grupami w wychwycie glukozy za pośrednictwem insuliny, z podobnymi wskaźnikami stymulowanej insuliną utleniającej i nieutleniającej glukozy (Rysunek 4A). Częstości klirensu pohepatycznego po podaniu insuliny były również podobne (dane nieukazane). Oczekuje się, że zmniejszona aktywność układu współczulnego zwiększy wydzielanie insuliny u pacjentów z niedoborem MC4R. Chociaż istniała tendencja w tym kierunku, nie było znaczącej różnicy między osobnikami z niedoborem MC4R a osobami kontrolnymi w geometrycznych średnich poziomach wydzielania insuliny w pierwszej fazie (614 pmol na litr [zakres 1-SE, 471 do 801] i 474 pmol na litr [odpowiednio 1-SE, 368 do 612] lub wtórne wydzielanie insuliny (405 pmol na litr [zakres 1-SE, 332 do 494] i 332 pmol na litr [zakres 1-SE, 272 do 405 ], odpowiednio) podczas dożylnego testu tolerancji glukozy (Figura 4B). Wyniki były podobne, gdy odpowiedzi na insulinę porównywano z zastosowaniem analizy obszaru pod krzywą i analizy wariancji z powtarzanymi pomiarami (dane nie przedstawione). Średnie geometryczne poziomy wydzielania insuliny drugiej fazy, które zmierzono podczas procedury zaciskania hiperglikemicznego były również podobne w obu grupach (944 pmol na litr [zakres 1-SE, 760 do 1172] i 729 pmol na litr [zakres 1-SE, Od 575 do 924)). Nie było istotnej różnicy w indeksie dysproporcji (iloczyn wrażliwości na insulinę i wydzielaniu insuliny w pierwszej fazie) między obiema grupami. Testy nieparametryczne dały takie same wyniki dla tych porównań.
Efekty agonisty MC4R
Spośród 28 zdrowych osób z nadwagą lub otyłych, którzy zostali zapisani, 26 ukończyło badanie (Tabela 3 w Dodatku Uzupełniającym). Stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym osiągnięto w ciągu 24 godzin i były one proporcjonalne do dawki. Infuzja agonisty MC4R LY2112688 powodowała objawy, o których wiadomo, że są mediowane przez szlaki melanokortyny, takie jak ziewanie, uczucie sztywności mięśni i zwiększona erekcja prącia. Potrzeba rozciągania lub ziewania była znacząco zwiększona we wszystkich dawkach podczas 7-dniowego wlewu. Znaczący wzrost funkcji erekcyjnej mężczyzny zaobserwowano tylko przy dawkach 0,45 mg i 1,0 mg na dobę. Działania niepożądane, w tym ból głowy, osłabienie, nudności, wymioty i biegunka, przedstawiono w Tabeli 5 w Dodatku Uzupełniającym.
Figura 5. Figura 5. Różnice w średnim ciśnieniu krwi u osobników otrzymujących melanokortynę Agonist LY2112688 lub placebo w ciągu 24 godzin, zgodnie z dawką. Wykresy pokazują różnice między placebo a średnim skurczowym ciśnieniem krwi (panel A) i rozkurczowym ciśnieniem krwi (panel B) u 28 osób otrzymujących agonistę melanokortyny, zgodnie z dawką agonisty melanokortyny
[patrz też: iwostin purritin rehydrin, lesinelle ulotka, nfz lublin sanatoria kolejka ]