Odkażanie przewodu pokarmowego i Oropharynx u pacjentów z ICU ad 6

Szacowana kompletność nadzoru kulturowego na ośrodek wynosiła średnio 87% (zakres od 67 do 98) dla próbek doodbytniczych i 82% (zakres od 69 do 95) dla próbek dróg oddechowych. Dane z sześciu pomiarów punktowości na każdy okres badania analizowano łącznie. W przypadku wszystkich kombinacji patogen-antybiotyk, wskaźnik niewrażliwości był mniejszy niż 5% (tabela 4). W przypadku oporności wielolekowej wskaźnik niewra.liwości był mniejszy ni. 2,5% dla dwóch antybiotyków i mniejszy lub równy 2% dla trzech antybiotyków. Odsetek pacjentów z bakteriami Gram-ujemnymi w wymazach z odbytu, które nie były wrażliwe na antybiotyki znakujące był niższy w przypadku SDD niż w przypadku standardowej opieki lub SOD (Tabela 4). Proporcje pacjentów z niepodatnymi bakteriami w próbkach dróg oddechowych były podobne w grupach SDD i SOD i były niższe niż proporcje w grupie standardowej opieki. Nie było pacjentów z opornym na metycylinę S. aureus; ośmiu pacjentów miało oporne na wankomycynę enterokoki w wymazach z odbytu: sześć w grupie standardowej opieki (0,6%) i dwie w grupie SOD (0,2%). Antybiotyk
Tabela 5. Tabela 5. Zastosowanie antybiotyków. Mediana liczby zdefiniowanych dziennych dawek ogólnoustrojowych środków antybiotykowych (w tym leków przeciwgrzybiczych) na dzień pacjenta nie różniła się istotnie między okresami SDD, SOD i standardowej opieki: 0,72 (zakres międzykwartylowy, 0,44 do 1,33), 0,84 (zakres międzykwartylowy 0,25 do 1,58) i 0,84 (zakres międzykwartylu, 0,29 do 1,55). Podczas leczenia SDD w porównaniu ze standardową opieką, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych o działaniu przeciwtlenkowym zmniejszyło się o 27,8% dla penicylin o szerokim spektrum działania, 45,7% dla karbapenemów i 11,6% dla linkozamidów (Tabela 5). Ponadto, stosowanie chinolonu (głównie cyprofloksacyny) zostało zmniejszone o 31,4%. Natomiast systemowe stosowanie cefalosporyn wzrosło o 86,6%. Nie było wyraźnych różnic w stosowaniu antybiotyków między grupą SOD a grupą leczoną standardowo (Tabela 5). Całkowite zdefiniowane dawki dzienne wynosiły odpowiednio 11,9% i 10,1%, odpowiednio SDD i SOD, w porównaniu ze standardową.
Zdarzenia niepożądane
U jednego pacjenta otrzymującego SDD niedrożność przełyku rozwinęła się w wyniku skrzepu leku w jamie ustnej gardła, który usunięto za pomocą endoskopii.
Dyskusja
Dane te pokazują bezwzględne zmniejszenie umieralności o 3,5 i 2,9 punktu procentowego (co odpowiada względnemu zmniejszeniu o 13% i 11%) w dniu 28 odpowiednio przy SDD i SOD u pacjentów przyjmowanych na holenderskie OIOM. Pacjenci byli leczeni komponentami miejscowymi w cenie jednego dnia $ za SOD i 12 USD za SDD, bez dowodów na pojawienie się opornych na antybiotyki patogenów lub zwiększoną częstość wykrywania toksyny C. difficile (przynajmniej podczas stosunkowo krótkiego okresu badania ). Ta korzyść była dostrzegalna dopiero po dostosowaniu dla zmiennych współzmiennych. Całkowity okres badania nie był wystarczająco długi, aby ocenić wpływ schematów profilaktycznych na florę bakteryjną.
Mocne strony tego badania obejmują jego pragmatyczny, wieloośrodkowy, krzyżowy projekt i monitorowanie wskaźników włączenia. Ogółem uwzględniono 89% kwalifikujących się pacjentów. Do wyeliminowania prawdopodobieństwa, że jeden schemat badania wpłynie na wynik innego schematu, potrzebna była randomizacja w celu ustalenia klastra
[patrz też: synocrom forte cena, lesinelle ulotka, iwostin perfectin lucidin ]