Odkażanie przewodu pokarmowego i Oropharynx u pacjentów z ICU ad

Ze względu na problemy metodyczne, 1516, takich jak projekty jednoośrodkowe o ograniczonej uogólnialności i obawy dotyczące zwiększenia wyboru patogenów opornych na antybiotyki, 17,18 rutynowe stosowanie SDD i SOD pozostało kontrowersyjne i nie było zalecane w wytyczne.19,20 Metody
Projekt badania
Przeprowadziliśmy kontrolowane badanie krzyżowe z wykorzystaniem randomizacji klastrów w 13 oddziałach intensywnej terapii w okresie od maja 2004 r. Do lipca 2006 r. Uczestniczące OIOM różniły się wielkością i statusem nauczania, odzwierciedlając wszystkie poziomy intensywnej opieki w Holandii. (Więcej informacji na temat oddziałów intensywnej terapii można znaleźć w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.) Ponieważ interwencje obejmowały zmiany ekologiczne w OIOM, zindywidualizowany, randomizowany projekt pozwoliłby na leczenie pacjenta w jednym badaniu. grupa badana mająca wpływ na leczenie pacjenta w innej grupie. W związku z tym zastosowano randomizację klastra, a wszystkie trzy reżimy badań (SDD, SOD i standardowa opieka) zostały podane wszystkim kwalifikującym się pacjentom w ciągu 6 miesięcy, przy czym kolejność losowania została losowo przydzielona. W celu kontrolowania charakterystyki specyficznej dla danego urządzenia zastosowano konstrukcję zwrotnicy. Randomizacja została przeprowadzona przez farmaceutę klinicznego, który nie był zaangażowany w opiekę nad pacjentem w żadnej z uczestniczących jednostek i który nie był świadomy tożsamości każdego OIOM. Kolejność, w jakiej zostały przydzielone schematy, została losowo wygenerowana przez oprogramowanie komputerowe (Design, wersja 2.0, moduł Systat), z przydzieleniem do oddziałów w kolejności kolejnej kolejności badania. Okresy badania poprzedziły okresy prania i mycia (więcej informacji znajduje się w Dodatku Uzupełniającym). Antybiotyki zostały zakupione przez szpitale. Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność prezentowanych danych.
Pacjenci przyjęci na OIT z oczekiwanym czasem trwania wentylacji mechanicznej dłuższym niż 48 godzin lub oczekiwanym pobytem na OIOM trwającym dłużej niż 72 godziny, kwalifikowali się. Kwalifikowalność została oceniona przez lekarzy odpowiedzialnych za opiekę nad pacjentem w każdej jednostce. Pacjentki w ciąży i pacjenci z udokumentowaną lub przypuszczalną alergią na jakikolwiek składnik schematów badań przeciwdrobnoustrojowych zostali wykluczeni.
Protokół badania został zatwierdzony przez instytucyjną komisję odwoławczą w każdym uczestniczącym szpitalu. Po zapoznaniu się z protokołem, rady zrzekły się obowiązku uzyskania świadomej zgody. Zezwolenie na wykorzystanie danych medycznych pacjenta do analizy uzyskano od pacjentów lub ich przedstawicieli.
Współczynniki włączenia zostały określone dla każdego OIT i każdego okresu badania. Pielęgniarki badawcze regularnie odwiedzały każde centrum (co najmniej dwa razy w ciągu okresu badania) i oceniały do 50 kolejno przyjmowanych pacjentów na wizytę (począwszy od losowo wybranej daty) pod kątem kwalifikowalności i włączenia do badania.
Schemat SDD, na który składały się 4 dni dożylnego cefotaksymu i miejscowe stosowanie tobramycyny, kolistyny i amfoterycyny B w jamie ustnej i żołądku, był identyczny z reżimem stosowanym przez de Jonge i wsp.2 (więcej informacji znajduje się w dodatkowym dodatku ). Stosowanie antybiotyków o działaniu przeciwgorączkowym, takich jak amoksycylina, penicylina, kwas amoksycylina-klawulan i karbapenemy, było odradzane w okresie SDD
[przypisy: nfz lublin sanatoria kolejka, icd 10 dzieciątka, sapoven t ]