Odkażanie przewodu pokarmowego i Oropharynx u pacjentów z ICU cd

Po przyjęciu pobierano hodowle kontrolne aspirat tchawicy i wymazu z jamy ustnej i gardła i odbytu, a następnie dwa razy w tygodniu. SOD polegał na podaniu do jamy ustnej gardła tej samej pasty stosowanej do SDD, z hodowlami inwentarzowymi aspirat tchawicy i wymazów z jamy ustnej gardła uzyskanych przy przyjęciu, a następnie dwa razy w tygodniu; nie było ograniczeń w wyborze przez lekarzy ogólnoustrojowej antybiotykoterapii. W okresie standardowej opieki nie uzyskano żadnych hodowli kontrolnych od pacjentów i nie było żadnych ograniczeń co do wyboru przez lekarzy systemowej antybiotykoterapii.
Oporność na antybiotyki monitorowano przy użyciu badań punktowych w trzeci wtorek każdego miesiąca. W tych dniach pobierano wymaz z odbytu i tchawicy intubacyjnej lub wymaz z gardła do hodowli inwigilacyjnych od wszystkich pacjentów OIT, niezależnie od tego, czy byli oni włączeni do badania. Określono częstość występowania określonych kombinacji odporności na patogen. (Szczegóły dotyczące przetwarzania kultur inwigilacji podczas SDD i SOD oraz miesięcznych badań punktowości są dostępne w dodatkowym dodatku.)
Podejście do kontroli zakażeń (inne niż badane schematy) nie zmieniło się w okresie badania na żadnym OIOM. (Opieka nad ołowiu jest opisana w dodatkowym dodatku.)
Analiza statystyczna
Pierwotny plan analizy, który określał śmierć w szpitalu jako główny punkt końcowy, nie uwzględniał analizy efektów klastrów i nie precyzował sposobu rozwiązania problemu nierównowagi w podstawowych cechach charakterystycznych między grupami badawczymi. Jednak projekt badania nie wykluczał błędu doboru po randomizacji.21 Następnie uznano, że taki plan analizy nie jest zgodny ze skonsolidowanymi standardami dla wytycznych raportowania prób (CONSORT) dla zgłaszania prób randomizacji klastrów.22 Niepowodzenie uwzględnienie efektów klastrów (np. przy użyciu modelu efektów losowych) zwiększyłoby szansę zgłaszania fałszywie istotnych wyników, a w przypadku błędu selekcji, niepowodzenie w dostosowaniu się do podstawowych cech mogło doprowadzić do błędu w obu kierunkach .21,23 W konfrontacji z tymi problemami skonsultowaliśmy się z panelem ekspertów w dziedzinie epidemiologii klinicznej i analizy danych bez wcześniejszego udziału w badaniu i bez wiedzy o wynikach. Panel jednomyślnie zalecił zmieniony plan analizy, który rozwiązał te problemy. Plan ten określa śmiertelność na dzień 28 jako główny punkt końcowy (ponieważ uważano, że wiedza o interwencji zastosowanej w danym momencie mogła mieć wpływ na politykę absolutorium, zagrażając niezawodności wyładowania w szpitalu jako punktu końcowego) i stosowanie losowy efekt logistyczno-regresyjny w celu dostosowania do wszystkich dostępnych zmiennych towarzyszących (punktacja w Fizjologii Ostrej i Chronicznej Oceny Zdrowia [APACHE II], status intubacji, specjalizacja medyczna [klasyfikowana jako chirurgiczna lub inna], wiek i płeć).
Ten plan został przyjęty, bez dalszych rewizji, a dane dotyczące śmiertelności w dniu 28 zostały następnie zebrane za pośrednictwem systemów szpitalnych i rządowych (dane te nie były dostępne podczas formułowania planu analizy)
[podobne: eradykacja helicobacter, sluzby specjalne filmweb, delmuno ]