Odkażanie przewodu pokarmowego i Oropharynx u pacjentów z ICU czesc 4

Śmiertelność wewnątrzszpitalna, rozpowszechnienie oporności na antybiotyki i czas trwania wentylacji mechanicznej, pobyt na OIOM oraz pobyt w szpitalu dla pacjentów, którzy przeżyli, były drugorzędowymi punktami końcowymi. (Szczegóły dotyczące obliczania mocy i analizy statystycznej drugorzędowych punktów końcowych są dostępne w dodatkowym dodatku.) Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Od maja 2004 r. Do lipca 2006 r. W 13 ośrodkach uczestniczących zarejestrowano 5939 pacjentów: 1990 otrzymywał standardową opiekę, 1904 otrzymywał SOD, a 2045 otrzymywał SDD. Nie można uzyskać zgody na wykorzystanie danych medycznych specyficznych dla pacjenta dla 12 pacjentów (11 w grupie SDD i w grupie standardowej opieki), którzy zostali wykluczeni z wszystkich analiz, z wyjątkiem tych dotyczących nieskorygowanej śmiertelności; 44 pacjentów zostało wypisanych żywcem ze szpitala, ale utracono je w wyniku badania kontrolnego w dniu 28. Ogółem 48 pacjentów przeszło do kolejnego okresu badania. Całkowita liczba pacjentów objętych badaniem w ośrodku mieściła się w zakresie od 119 na 4-łóżkowym oddziale intensywnej opieki medycznej w szpitalu prowadzącym nienauczanie do 1013 pacjentów na 43-łóżkowym oddziale intensywnej opieki medycznej w szpitalu uniwersyteckim. (Szczegółowe informacje na temat rejestracji pacjentów w ośrodku są dostępne w Dodatku Uzupełniającym.)
Kwalifikowalność została ustalona na sumę 6565 przyjęć na OIOM (z 300 do 1518 pacjentów badanych pod kątem kwalifikowalności na centrum). Średnia proporcja pacjentów na OIOM kwalifikujących się do włączenia do badania w ośrodku wynosiła 29,5% i wahała się od 16,3 do 51,8%. Pacjenci, którzy nie kwalifikowali się do badania, mieli krótkie pobyty na OIOM, w większości przypadków po operacji planowej. Spośród wszystkich kwalifikujących się pacjentów uwzględniono 89,2%. Stawki włączenia wahały się od 51,8 do 100% na centrum. Średnie wskaźniki włączenia dla SDD, SOD i okresów opieki standardowej wynosiły odpowiednio 89,1%, 86,9% i 91,6% (P = 0,03 dla standardowej opieki w porównaniu z SOD, P> 0,05 dla pozostałych porównań), a stawki dla okresy pierwszy, drugi i trzeci wynosiły odpowiednio 88,5%, 86,6% i 92,8% (P = 0,02 dla pierwszego okresu w porównaniu z trzecim okresem, P> 0,05 dla pozostałych porównań).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Występowały różnice w charakterystyce wyjściowej między pacjentami w grupie standardowej opieki a grupami SOD i SDD (Tabela 1). Pacjenci, którzy otrzymali standardową opiekę, mieli nieco niższe wyniki w skali APACHE II, rzadziej otrzymywali mechaniczną wentylację i byli bardziej prawdopodobne, że zostali przyjęci z powodów chirurgicznych. Odsetek pacjentów, którzy otrzymali antybiotyki przed przyjęciem na oddział intensywnej terapii był podobny we wszystkich trzech grupach. W grupach SOD i SDD lek podawano zgodnie z protokołem odpowiednio 95,7% i 97,5% wszystkich dni pacjenta. Niezgodność, która najczęściej występowała pod koniec pobytu na oddziale intensywnej terapii, była najczęściej spowodowana decyzją pacjenta o odrzuceniu leku.
Pierwotne i wtórne kliniczne punkty końcowe
Tabela 2. Tabela 2. Pierwotne i wtórne punkty końcowe. Ciężka śmiertelność w dniu 28 dla pacjentów w grupach standardowej opieki, SOD i SDD wynosiła odpowiednio 27,5%, 26,6% i 26,9%. W modelu logistyczno-regresyjnym z efektem losowym skorygowanym o wiek, płeć, punktację APACHE II, stan intubacji, specjalność medyczną, miejsce badania i okres badania, iloraz szans dla śmierci w ciągu pierwszych 28 dni dla grup SOD i SDD, w porównaniu w grupie standardowej opieki wynosiły odpowiednio 0,86 (przedział ufności 95% [CI], 0,74 do 0,99, P = 0,045) i 0,83 (95% CI, 0,72 do 0,97; P = 0,02) (tabela 2)
[więcej w: elicea cena, wielki gatsby filmweb, sałata karbowana ]