Olbrzymia formacja osteoklastów i długotrwała doustna terapia bisfosfonianami ad 6

Panel E pokazuje czarne zabarwienie przez nuklearne oznakowanie końcowe in situ w osteoklastach od pacjenta, który otrzymał 10 mg alendronianu dziennie przez 3 lata. Obecne są również morfologiczne zmiany apoptozy, w tym kondensacja jądrowa, fragmentacja i pofalowanie obwodowe. Panel F pokazuje osteoklast kontrolny bez barwienia od znakowania końca in situ od pacjenta z osteodystrofią nerek. Całkowita liczba osteoklastów na milimetr obwodu gąbczastego u pacjentów otrzymujących alendronian w dawce mg lub 5 mg na dobę nie różniła się istotnie od tej u pacjentów otrzymujących placebo. Jednak całkowita liczba osteoklastów była wyższa o czynnik 2,6 w grupie otrzymującej 10 mg alendronianu na dzień przez 3 lata niż w grupie placebo (P <0,01) (Figura 2A). Ponadto całkowita liczba osteoklastów była skorelowana z całkowitą ilością alendronianu podawanego w ciągu 3 lat (r = 0,50, P <0,001) (Figura 2C). Ponadto, w grupie otrzymującej 10 mg alendronianu dziennie przez 3 lata, 27% osteoklastów było gigantami z jądrami pyknotycznymi, które byłysiadowały z powierzchniowymi wnękami do resorpcji z komórkami jednojądrzastymi między osteoklastem i obwodem kości; odkrycie to dowodzi, że oderwanie nie było spowodowane skurczem tkankowym podczas przygotowania histologicznego (Figura 2B i Figura 3). Liczba olbrzymich osteoklastów była znacznie większa w grupie otrzymującej 10 mg alendronianu na dzień niż w grupie otrzymującej mg lub w grupie otrzymującej 5 mg alendronianu na dzień (P <0,001). Żaden pacjent w grupie placebo nie miał olbrzymich osteoklastów. Co więcej, liczba olbrzymich osteoklastów była skorelowana ze skumulowaną dawką alendronianu (r = 0,55, P <0,001) (Figura 2C). Wszystkie osteoklasty wybarwiały się pozytywnie na TRAP, a intensywność barwienia była podobna w grupie placebo i alendronianowej (Figura 3C i 3D). Olbrzymie osteoklasty znaleziono również w grupie otrzymującej 20 mg alendronianu dziennie przez 2 lata, a następnie placebo przez rok, chociaż leczenie za pomocą leku przerwano na rok (Figura 3A). Jednak nie wszyscy pacjenci mieli nieprawidłowe osteoklasty; na przykład w grupie otrzymującej 10 mg alendronianu dziennie tylko 56% miało nieprawidłowe osteoklasty (tabela 1). Było niezwykłe, że u pacjentów otrzymujących 10 mg alendronianu częściej występowały osteoklasty niż u pacjentów z grupy placebo (p <0,03), a liczba normalnie występujących osteoklastów była skorelowana z całkowitą liczbą podawany alendronian (r = 0,40, P <0,01) (Tabela i Figura 2C).
Figura 4. Figura 4. Liczba profili jądrowych Osteoklastu (panel A) i częstość występowania apoptozy osteoklastów, określona przez cechy morfologiczne i barwienie, za pomocą etykietowania na końcu in situ (panel B) po długotrwałej terapii alendronianem. Skumulowana dawka alendronianu została obliczona poprzez pomnożenie dawki dziennej przez liczbę dni, w których podjęto dawkę (np. 10 mg na dzień × 365 dni × 3 lata = 10 950 mg). Dane są przedstawione jako średnie . SE.
W grupie placebo liczba profili jądrowych osteoklastów wahała się od dwóch do ośmiu. W grupach alendronowych olbrzymie osteoklasty miały do 40 profili jądrowych, a 20 do 40 profili jądrowych było obecnych nawet w grupie, w której leczenie alendronianem przerwano na rok (Figura 3A i Figura 4A).
[przypisy: ospen 1500 cena, lisihexal, lesinelle ulotka ]