Olbrzymia formacja osteoklastów i długotrwała doustna terapia bisfosfonianami ad

Aby pogodzić paradoksalne wyniki tych badań, przeprowadziliśmy dogłębne badanie osteoklastycznych cech morfologicznych w próbkach pobranych z biopsji kości od kobiet, które uczestniczyły w badaniu alendronianu w zapobieganiu osteoporozie po menopauzie.3 Metody
Studiuj populację i projekt
Próbki pobrane z biopsji kości były dostępne na podstawie próby McClunga i wsp., Która była 3-letnią (1994-1997), podwójnie ślepą próbą, z randomizacją, kontrolowaną placebo próbą alendronianu w zależności od dawki u 447 zdrowych kobiet po menopauzie. do 59 roku życia, którzy weszli w okres menopauzy od 6 do 36 miesięcy przed włączeniem do badania.3 Badanie McClunga i in. było próbą zapobiegania, a gęstość mineralna kości pacjentów mieściła się w granicach 2 SD powyżej lub poniżej normalnej szczytowej wartości dla dorosłych na początku próby. Jednak gęstość mineralna kości pacjentów na początku badania była o około 10% niższa od średniej dla młodych dorosłych kobiet, a gęstość mineralna kości u pacjentów otrzymujących placebo zmniejszyła się o 3-4% u kręgosłupa, szyjki kości udowej i krętarza podczas próba. Wynik ten wskazuje, że kobiety te cierpiały na pomenopauzalną utratę kości. 3 Kobiety, które miały zaburzenia metabolizmu kości i minerałów, paliły więcej niż 20 papierosów dziennie lub spożywały trzy lub więcej napojów alkoholowych dziennie, zostały wykluczone. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do jednej z pięciu grup: ci otrzymujący placebo przez 3 lata; doustny alendronian w dawce 1, 5 lub 10 mg dziennie przez 3 lata; lub doustny alendronian w dawce 20 mg na dobę przez 2 lata, a następnie placebo przez rok. Pierwotne badanie wykazało, że alendronian w dawce 5 lub 10 mg na dzień przez 3 lata lub w dawce 20 mg na dobę przez 2 lata, a następnie placebo przez rok, zwiększenie całkowitej gęstości mineralnej kości i gęstości mineralnej kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, szyjce kości udowej i krętarzu o do 4% od linii podstawowej. Pacjenci otrzymujący alendronian w dawce mg na dobę mieli niższą częstość utraty gęstości mineralnej kości niż ci otrzymujący placebo. Alendronian obniżył także poziomy biochemicznych markerów obrotu kostnego w porównaniu z wartością wyjściową.1-3
Po 3 latach leczenia, 55 pacjentów zgłosiło się na ochotnika do poddania się biopsji kości poprzeczniaka w celu ustalenia, czy lek miał zaburzoną mineralizację szkieletu, jak miało to miejsce w przypadku etidronianu, bisfosfonianu pierwszego pokolenia17. Oznaczanie kości w celu pomiaru mineralnej stawki i obwód mineralizujący, pacjenci otrzymywali doustny chlorowodorek tetracykliny (250 mg cztery razy dziennie) 19, 18, 7 i 6 dni przed biopsją. Tak więc każdy pacjent przeszedł dwa okresy znakowania tetracykliną rozdzielone odstępem około 2 tygodni. Uzyskano pięćdziesiąt pięć próbek biopsji o średnicy 7 mm; 51 z nich obejmowało wystarczającą ilość obu korteksów i pośrednią kość gąbczastą, aby umożliwić ocenę histomorfometryczną. Wszystkie 15 ośrodków, które wniosły swoje okazy, uzyskało aprobatę ze swoich instytucjonalnych komisji rewizyjnych, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Dodatkowe zatwierdzenie do ponownego zbadania okazów uzyskano z komisji rewizyjnej University of Arkansas for Medical Sciences, gdzie próbki były przechowywane i czytane centralnie
[więcej w: kamil syprzak instagram, lesinelle ulotka, elicea cena ]