Perfuzja maszynowa lub chłodzenie w transplantacji nerek u dawców ad 5

U 25 dawców (4,6%) metody konserwacji zostały zmienione z powodu nieprawidłowej anatomii naczyniowej nerki przypisanej perfuzji maszynowej. Anomalii naczyniowych nie zaobserwowano znaczącego wpływu na opóźnioną funkcję przeszczepu. Nieprawidłowa anatomia naczyniowa nie zwiększała znacząco ryzyka niewydolności przeszczepu, a dodanie tego czynnika do modelu Coxa nie miało wpływu na współczynnik ryzyka w przypadku niepowodzenia przeszczepu związanego z perfuzją maszynową w porównaniu z przechowywaniem w chłodzie (patrz Dodatek dodatkowy). 20 innych przyczyn wykluczenia z par nerek (ryc. 1) było następujących: 12 zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły podczas procedury dawcy, 5 przypadków, w których dawca miał jedną nerkę, 2 przypadki, w których zgoda na dawstwo nerki była wycofano tuż przed złożeniem zamówienia, a procedurę obejmującą dawcę po śmierci sercowo-naczyniowej planowaną jako darowizna kategorii Maastricht III, ale zmieniono ją na dawkę z Maastricht kategorii II (śmierć kardiologiczna po nieudanej reanimacji).
Badaj pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka dawców, biorców, przeszczepów i różnic między grupami. Tabela podsumowuje charakterystykę badanych grup. Wszystkie nerki oddane po śmierci sercowo-naczyniowej były w III kategorii Maastricht, jak zdefiniowano wcześniej. Nie było znaczących różnic między tymi dwiema grupami pod względem istotnych cech wyjściowych.
Opóźniona funkcja przeszczepu
Tabela 2. Tabela 2. Analiza wielowymiarowa ryzyka opóźnionej czynności przeszczepu i uszkodzenia zginacza. Opóźniona funkcja przeszczepu wystąpiła u 70 biorców w grupie perfuzji maszynowej (20,8%) w porównaniu z 89 pacjentami w grupie przyjmującej chłód (26,5%). Tabela 2 przedstawia wyniki analizy przy użyciu modelu logistyczno-regresyjnego. W porównaniu z przechowywaniem w chłodzie, perfuzja maszynowa znacząco zmniejszyła ryzyko opóźnionej czynności przeszczepu (skorygowany iloraz szans, 0,57; P = 0,01).
Analiza podgrup
Rysunek 2. Rysunek 2. Wykres leśny efektu leczenia w wcześniej określonych analizach podgrup. W głównym zbiorze danych nie stwierdzono istotnej różnicy w wielkości efektu leczenia opóźnionej funkcji przeszczepu po dawcy z kryteriami standardowymi w porównaniu z donacją z kryteriami rozszerzonymi (P = 0,75) i po dawstwie po śmierci mózgu w porównaniu z dawstwem po śmierci kardiocirulacyjnej (P = 0,42). Rozszerzony zbiór danych składał się z głównego zestawu danych oraz dodatkowych 80 biorców nerki od dawców po śmierci sercowo-naczyniowej, którzy zostali zapisani po zakończeniu inkluzji. Ten rozszerzony zestaw danych 752 odbiorców został wykorzystany wyłącznie w celu zapewnienia większej mocy statystycznej do sensownej analizy dawstwa pobranego po śmierci kardiocirulacyjnej w porównaniu z dawstwem po śmierci mózgu. W rozszerzonym zbiorze danych wpływ metody konserwowania na opóźnioną funkcję przeszczepu nie różnił się istotnie pomiędzy pacjentami, którzy otrzymali nerki od dawców po śmierci mózgu a pacjentami, którzy otrzymali nerki od dawców po śmierci kardiocirulacyjnej (P = 0,26). Wartości P dotyczą interakcji między efektem leczenia (perfuzja maszynowa vs
[więcej w: eradykacja helicobacter, niemiarowość oddechowa, synocrom forte cena ]