Perspektywiczne badanie ostrej infekcji HIV-1 u dorosłych w Afryce Wschodniej i Tajlandii ad 7

Największą liczbę objawów odnotowano na wizycie studyjnej przed szczytowym poziomem wirusowego RNA (mediana, 1, zakres, od 0 do 15) i zgłoszono przy medianie dwóch wizyt (Figura 5A). Obserwowane objawy podczas badania fizycznego osiągnęły szczyt podczas wizyty przed szczytową wiremią (mediana, 1, zakres, 0 do 3) i zostały zarejestrowane przez średni czas trwania trzech wizyt (Figura 5B). Mapy gorąca wymieniające objawy lub objawy każdego ochotnika podczas każdej wizyty pokazują, że większość ustaleń pojawiła się przed i w szczytowej wiremii, ale szybko ustąpiła (Ryc. S4A i S4B w Dodatku Uzupełniającym). Chociaż gorączka była najczęstszym zgłoszonym objawem, tylko u sześciu ochotników stwierdzono gorączkę podczas badania fizykalnego. Powiększenie węzłów chłonnych było częstsze wśród uczestników w Tajlandii niż wśród mieszkańców Afryki Wschodniej (p <0,001) (tabela S5 w dodatkowym dodatku). Wielkość powiększenia węzłów chłonnych była minimalna; maksymalna średnica węzła chłonnego była większa niż 2 cm tylko u pięciu ochotników.
Postęp choroby
Liczbę limfocytów T CD4 + po 12 miesiącach od rozpoznania infekcji HIV-1 i ostatnią dostępną liczbę limfocytów T CD4 + użyto do oceny przebiegu choroby. Początek terapii przeciwretrowirusowej nie był stosowany jako punkt końcowy, ponieważ był najczęściej inicjowany z powodu ciąży.
Po wykluczeniu pięciu uczestników bez liczby limfocytów T CD4 + w ciągu 120 dni przed lub po 12-miesięcznym punkcie czasowym, liczba limfocytów T CD4 + była odwrotnie skorelowana z punktem nastawienia RNA wirusa obciążenia (rho = -0.65, P < 0,001). Podobnie, ostatnia dostępna liczba limfocytów T CD4 + była silnie i odwrotnie skorelowana z punktem nastawienia RNA wirusa obciążenia (rho = -0,50, P = 0,004).
Końcowym klinicznym punktem końcowym była liczba dni do dwóch kolejnych wizyt, podczas których zarejestrowano liczbę limfocytów T CD4 + mniejszą niż 350 komórek na milimetr sześcienny. Po wykluczeniu ochotników, którzy byli w ciąży lub którzy zaczęli otrzymywać terapię przeciwretrowirusową z powodów innych niż liczba limfocytów T CD4 poniżej 350 komórek na milimetr sześcienny, 15 z 50 uczestników osiągnęło ten zastępczy kliniczny punkt końcowy w medianie 306 dni (zakres 7 do 1083).
Nie było różnicy w czasie obserwacji pomiędzy uczestnikami, którzy osiągnęli punkt końcowy a tymi, którzy tego nie zrobili (P = 0,68). Maksymalny poziom wirusowego RNA nie różnił się istotnie między uczestnikami, którzy osiągnęli punkt końcowy, a tymi, którzy tego nie zrobili; jednak wartość zadana RNA dla obciążenia wirusowego była istotnie wyższa wśród osób, które osiągnęły punkt końcowy niż wśród tych, którzy tego nie robili (mediana, 4,83 log10 kopii na mililitr vs. 4,02 log10 kopii na mililitr, P = 0,002), bezwzględna CD4 + T- liczba komórek w roku była niższa (mediana, 356 komórek na milimetr sześcienny w porównaniu do 639,5 komórek na milimetr sześcienny, P = 0,002), a piki komórek T CD8 + były wyższe (mediana, 1661 komórek na milimetr sześcienny w porównaniu do 1202 komórek na sześcienną milimetr, P = 0,06).
Dyskusja
W przeciwieństwie do wcześniejszych badań ostrego zakażenia HIV-1, w którym ochotnicy byli oceniani rzadziej, ocenialiśmy ochotników o wysokim ryzyku dwa razy w tygodniu, aby systematycznie opisywać zarówno kliniczną chorobę, jak i interakcje gospodarz-wirus, z dokładnym określeniem początku i dynamiki ostrej wiremii plazmy
[patrz też: przeglądarka skierowań do sanatorium kielce, hydrocortisonum jelfa, delmuno ]