Pomocniczy deksametazon w kryptokokowym zapaleniu opon mózgowych związanym z HIV ad 5

Po 10 tygodniach (odcięcie pierwotnego wyniku) zmarło 106 z 224 pacjentów (47%) w grupie otrzymującej deksametazon i 93 z 226 (41%) w grupie placebo. Po 6 miesiącach oszacowane ryzyko zgonu wyniosło odpowiednio 57% i 49%. Kluczowe wyniki badań podsumowano w Tabeli 2. Krzywe Kaplana-Meiera dla przeżycia do 6 miesięcy dla całej badanej populacji i według kontynentu pokazano na rycinie 2. Przez 10 tygodni (czas odcięcia dla pierwotnego wyniku), 106 224 pacjentów (47%) w grupie otrzymującej deksametazon i 93 z 226 (41%) w grupie placebo zmarło. Analiza zamiaru leczenia nie wykazała znaczącej różnicy między grupami przeżycia po 10 tygodniach (współczynnik ryzyka zgonu w grupie otrzymującej deksametazon, 1,11, przedział ufności 95% [CI], 0,84 do 1,47, P = 0,45). Jednak testy nieproporcjonalnych zagrożeń były bardzo znaczące, co sugerowało, że wpływ deksametazonu zmieniał się w czasie. Dlatego przeprowadziliśmy analizę eksploracyjną w celu określenia współczynników hazardu w trzech oddzielnych okresach po randomizacji. Współczynniki zagrożenia dla śmierci wynosiły 0,77 (95% CI, 0,54 do 1,09, P = 0,14) dla dni do 22, 1,94 (95% CI, 0,97 do 3,88, P = 0,06) dla dni od 23 do 43 i 2,50 (95 % CI, 1,23 do 5,05; P = 0,01) dla dni od 44 do 71 (sekcja 6 w dodatkowym dodatku).
Śmiertelność przez 6 miesięcy
Po 6 miesiącach zmarło 128 z 224 pacjentów w grupie otrzymującej deksametazon, w porównaniu do 109 z 226 pacjentów z grupy placebo; związane z tym szacunki śmiertelności Kaplana-Meiera wynosiły odpowiednio 57% i 49%. Wcześniejsza analiza czasu trwania reakcji regresji Coxa na czas zdarzenia nie wykazała istotnej różnicy między grupami (współczynnik ryzyka, 1,18, 95% CI, 0,91 do 1,53, P = 0,20). Jednak formalne porównanie ryzyka śmierci po 6 miesiącach wykazało tendencję do wystąpienia urazu w grupie otrzymującej deksametazon, przy bezwzględnym wzroście ryzyka o 9 punktów procentowych (95% CI, -1 do 18, P = 0,07) w zamiarze leczonych w populacji i 11 punktów procentowych (95% CI, do 20; P = 0,03) w populacyjnej populacji.
Inwalidztwo
Deksametazon był związany ze znacznie wyższym ryzykiem zgonu lub niepełnosprawności niż placebo w obu 10 tygodniach i 6 miesiącach, z ilorazami szans dla dobrego wyniku 0,42 (95% CI, 0,25 do 0,69, P <0,001) po 10 tygodniach i 0,49 (95% CI, 0,31 do 0,77, P = 0,002) po 6 miesiącach. Wyniki były spójne na wszystkich kontynentach (tabela 2). Wcześniejsze analizy zaburzeń widzenia u 234 osób po 10 tygodniach wykazały, że ostrość widzenia jest mniej powszechna u osób otrzymujących deksametazon niż u osób otrzymujących placebo (88% [94 z 107 pacjentów] w porównaniu z 96% [122 z 127 pacjentów]; stosunek, 0,30, 95% CI, 0,09 do 0,84, P = 0,02). Jednak analiza eksploracyjna, która wykluczyła 37 osób, które przeżyły zaburzenia widzenia na początku badania, nie wykazała istotnej różnicy między grupami (iloraz szans, 0,51, 95% CI, 0,10 do 2,20, P = 0,37).
Wczesna aktywność grzybobójcza
Ryc. 3. Ilościowe ilości grzybów w płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF). Przedstawiono ilościowe ilości grzybów w CSF w grupie deksametazonu (panel A) i grupie placebo (panel B). Dzień badania odpowiada dniu randomizacji. Przedstawiono wszystkie zarejestrowane ilościowe ilości CSF, w tym u pacjentów, którzy następnie zmarli
[więcej w: iwostin purritin rehydrin, iwostin perfectin lucidin, kamil syprzak instagram ]