Pomocniczy deksametazon w kryptokokowym zapaleniu opon mózgowych związanym z HIV czesc 4

Zliczone w log10 podłużne ilościowe pomiary liczebności grzybów modelowano za pomocą liniowego modelu mieszanych efektów, który traktował niewykrywalne wyniki jako lewostronne. Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania R, wersja 3.1.2.17 Wyniki
Zawieszenie próbne
Rekrutacja rozpoczęła się w lutym 2013 r. W sierpniu 2014 r. Komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zalecił przerwanie badania, decyzję opartą na ocenie klinicznej, że deksametazon wyrządził szkody w kluczowych wynikach, w tym w usuwaniu grzybów, zdarzeniach niepożądanych i wynikach z niepełnosprawności , a nie na podstawie wcześniej wyznaczonej granicy zatrzymania, która została przekroczona w odniesieniu do pierwotnego wyniku. Natychmiast zawiesiliśmy rekrutację, a proces został formalnie wstrzymany we wrześniu 2014 r. Wszyscy pacjenci ukończyli 6-miesięczną obserwację zgodnie z planem.
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja, losowanie i follow-up.CM oznacza kryptokokowe zapalenie opon mózgowych, przewód żołądkowo-jelitowy przewodu pokarmowego oraz wirus HIV z niedoborem odporności.
W momencie zawieszenia badania przebadano 823 pacjentów i zapisano 451 pacjentów, 224 pacjentów przydzielono do grupy otrzymującej deksametazon, a 227 pacjentów przydzielono do grupy placebo (ryc. 1). Podczas badań przesiewowych 42 pacjentów (w tym 41 w Azji) otrzymało już ponad 24 godziny leczenia glikokortykosteroidami, a zatem nie byli oni zapisywani. W analizie zamiar-leczenie wyłączono pacjenta z grupy placebo, który nie otrzymał przydzielonej interwencji z powodu błędu podawania leku. Wykluczyliśmy 24 pacjentów z analizy na podstawie protokołu (ryc. 1). Wszyscy pacjenci, którzy zostali włączeni do badania, otrzymali bezpośrednio obserwowaną terapię przez co najmniej pierwsze 2 tygodnie leczenia i podczas hospitalizacji. W momencie wypisu wszyscy pacjenci otrzymali poradę i pisemne instrukcje na temat znaczenia ukończenia leczenia deksametazonem zgodnie z zaleceniami. Oceny ambulatoryjne z przeglądem leków wykonywano co tydzień do 4 tygodni, a następnie po zakończeniu 6 i 10 tygodnia, o ile częstsza kontrola nie została wskazana klinicznie. Zgodnie z tym przeglądem przyjęto ponad 99% planowanych dawek deksametazonu.
Charakterystyki poziomu bazowego
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym. Charakterystyka pacjentów na początku badania była dobrze zrównoważona między dwiema grupami badawczymi (tabela 1). Pacjenci w Azji i Afryce różniły się istotnie pod względem niektórych cech, w tym częstości stosowania dożylnych leków (18% w porównaniu z 0%, P <0,001), porażeniem nerwów czaszkowych (19% w porównaniu z 6%, P <0,001), zaburzenia widzenia (21% w porównaniu z 12%, P = 0,02), mediana obciążenia grzybem w CSF (4,80 wobec 3,83 log10 jednostek tworzących kolonie na mililitr, P <0,001) i mediana liczby CD4 + (16 vs. 26 komórek na milimetr sześcienny, P = 0,04). Na początku badania pacjenci azjatyccy rzadziej niż pacjenci afrykańscy otrzymywali wcześniej leczenie przeciwretrowirusowe (23% w porównaniu z 55%, p <0,001).
Główny wynik
Tabela 2. Tabela 2. Pierwotne i kluczowe drugorzędne wyniki. Rysunek 2. Rycina 2. Przeżywalność wśród wszystkich pacjentów i według kontynentu. Wyliczono wartości przeżycia Kaplana-Meiera dla wszystkich pacjentów (panel A) i dla osób w Afryce (panel B) i Azji (panel C) w ciągu 6 miesięcy obserwacji
[patrz też: iwostin perfectin lucidin, nfz lublin sanatoria kolejka, hydrocortisonum jelfa ]