Ponowna reakcja na kryzotynib za pomocą Lorlatinibu ALK Resistance Mutation L1198F ad 5

Wykryliśmy podwójną mutację (ALK C1156Y-L1198F) w próbce opornej na lorlatinib i pojedynczą mutację ALK C1156Y w próbce opornej na krizotynib. ALK C1156Y wykryto również przy niskiej częstotliwości w nowotworze przed leczeniem. Frakcja komórek nowotworowych niosących ALK C1156Y wynosiła mniej niż 7% w guzie przed leczeniem, około 50% w guzie opornym na kryzotynib i około 100% w guzie opornym na lloratynib. Mutację ALK L1198F wykrywano tylko w próbce opornej na lloratynib. Analiza klonów sugerowała, że przed poddaniem krizotynibowi istniał subklon o niższym C1156Y. Ten subklon został wzbogacony podczas leczenia kryzotynibem, a następnie wyewoluowany w celu uzyskania mutacji L1198F pod selektywnym ciśnieniem lorlatinibu (Figura 1E i Fig. Po tym, jak pacjent otrzymał odpowiedź na kryzotynib po raz drugi, wystąpił nawrót i otrzymano inną próbkę biopsji. Badanie Snapshot NGS próbki opornej na krizotynib wykazało, że mutacja ALK L1198F nie była już wykrywalna. Te wyniki są zgodne ze skuteczną supresją subklonu C1156Y-L1198F przez kryzotynib.
Komórkowa i biochemiczna charakterystyka lekoopornych mutantów ALK
Figura 2. Figura 2. Charakteryzacja komórkowa i biochemiczna ALK C1156Y-L1198F. Jak pokazano w Panelu A, komórki Ba / F3 zawierające przypominające białko podobne do białka proteiny podobne do mikrotubuli 4 (EML4) -ALK lub różne zmutowane wersje EML4- ALK traktowano różnymi inhibitorami ALK przez 48 godzin. Przeżywalność komórek określano za pomocą testu CellTiter-Glo. Określono wartości maksymalnego stężenia hamującego (IC50) dla mutantów EML4-ALK i znormalizowano do wartości IC50 dla EML4-ALK typu dzikiego. Wskaźniki równe odpowiadają podobnej sile komórkowej między białkami ALK zmutowanych i dzikich, podczas gdy proporcje mniejsze niż odpowiadają większej sile mutanta w porównaniu z ALK typu dzikiego. Jak pokazano w Tablicy B, określono stałe hamowania (Ki) dla wiązania dzikich i zmutowanych kinaz ALK z różnymi inhibitorami ALK. Pokazano powinowactwa wiązania mutantów ALK w stosunku do ALK typu dzikiego. Stosunki bliskie odpowiadają podobnym powinowactwom wiązania białek ALK zmutowanych i dzikich, podczas gdy proporcje mniejsze niż odpowiadają większemu powinowactwu mutanta w stosunku do kinazy typu dzikiego.
Aby potwierdzić, że ALK C1156Y-L1198F pośredniczy w oporności na lorlatinib, wygenerowaliśmy linie komórkowe Ba / F3 wyrażające ALK C1156Y, L1198F lub podwójny mutant. Zgodnie z wynikami testów przeżycia komórek, ALK C1156Y-L1198F był oporny na lorlatinib, a także na inhibitory ALK drugiej generacji (Figura 2A i Tabela W przeciwieństwie do tego kryzotynib hamował ALK C1156Y-L1198F i ALK typu dzikiego (to znaczy nie mutanta) o podobnej sile działania (pół-maksymalne stężenie hamujące [IC50], 12 nM i 20 nM, odpowiednio). Pojedynczy mutant ALK L1198F był szczególnie wrażliwy na kryzotynib, z IC50 0,4 nM, ale był związany ze zmiennymi stopniami oporności na inhibitory ALK następnej generacji, w tym lorlatinib (Figura 2A i Tabela S1 w Dodatku Uzupełniającym)
[patrz też: lisihexal poznań, lisihexal, implanty lisihexaliczne warszawa ]