Wyniki po niewydolności indukcyjnej w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci AD 4

Czynniki, które były znaczące na poziomie 5% lub mniej, włączano następnie do ostatecznego modelu wraz ze stanem szpiku kostnego na końcu indukcji (M3 w porównaniu z innym) i występowaniem allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych (tak lub nie). Wszystkie testy były opisowe i eksploracyjne. W celu ułatwienia interpretacji nie przeprowadzono korekcji alfa. Tabela 1. Tabela 1. Wskaźnik przeżycia pacjentów z niewydolnością remisji i indukcji, zgodnie z prezentowanymi funkcjami. Chociaż 13% pacjentów z niepowodzeniem indukcji było pozytywnych na rearanżację BCR-ABL1 (Tabela 1), ta podgrupa została wykluczona z analizy wyników, aby uniknąć wprowadzających w błąd wniosków dla obecnych pacjentów, ponieważ w tym badaniu nie uwzględniono żadnych pacjentów, którzy otrzymali inhibitor kinazy tyrozynowej, terapia, która znacznie poprawiła wczesny wynik leczenia pacjentów z tym genotypem.31-34
Wyniki
Charakterystyka pacjentów biorących udział w badaniu
10-letnia przeżywalność (? SE) wynosiła 32 ? 1% dla wszystkich pacjentów z niewydolnością indukcji i 35 ? 2% dla pacjentów, którzy nie mieli rearanżacji BCR-ABL1. W porównaniu z niewybraną populacją pediatryczną z ALL, 35 pacjentów z 1041 pacjentami miało większą liczbę niekorzystnych cech prezentujących, w tym płeć męską, wiek starszy niż 6 lat w chwili rozpoznania (mediana, 8,1 roku), wysokie liczby leukocytów ( mediana, 42 x 109 na litr), białaczka z limfocytów T, zajęcie ośrodkowego układu nerwowego (OUN), przegrupowanie chromosomu 11q23 i t (9; 22) (BCR-ABL1). W analizie jednoczynnikowej te cechy wysokiego ryzyka (oprócz płci męskiej i zajęcia ośrodkowego układu nerwowego) były związane ze zmniejszoną częstością przeżycia (tab. 1).
Rycina 1. Rycina 1. Analiza przeżycia Kaplana-Meiera w grupie 624 pacjentów z niewydolnością indukcyjną, którzy mieli dane genetyczne, zgodnie z anomaliami genetycznymi. Przedstawiono dziesięcioletnie szacunki przeżycia (? SE), łącznie z całkowitą liczbą pacjentów z danymi i całkowitą liczbą zgonów. MLL oznacza gen białaczki mieszanej.
Odzwierciedlając szeroką heterogeniczność tej kohorty, niektórzy pacjenci, którzy byli ujemni pod względem t (9; 22) (BCR-ABL1) rzeczywiście wykazywali cechy niskiego ryzyka: liczba leukocytów mniejsza niż 20 × 109 na litr u 31% pacjentów , wiek od roku do 5 lat przy rozpoznaniu w 33% i wysoka hiperdiploidia (> 50 chromosomów) w 11%. Pacjenci z hiperdiploidalnym ALL mieli najlepszy wynik, z 10-letnim czasem przeżycia wynoszącym 71 ? 6% (ryc. 1). Większość pacjentów z wysokim nadciśnieniem płucnym ALL miała szpik M1 lub M2 pod koniec indukcji (31 pacjentów) i doskonałą przeżywalność (70 ? 8%), a nawet osoby ze szpikiem M3 (12 pacjentów) miały wskaźnik przeżywalności wynoszący 50 ? 14%; 12 pacjentów bez danych dotyczących statusu szpiku miało wskaźnik przeżywalności na poziomie 92 ? 8%
[hasła pokrewne: elicea cena, icd 10 dzieciątka, lisihexal ]