Wyniki po niewydolności indukcyjnej w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci AD 5

10-letnie przeżycie było również doskonałe (73 ? 13%) dla 11 z 300 badanych pacjentów (4%), którzy nosili aberrację genetyczną ETV6-RUNX1 (połączenie ETS wariant 6 [ETV6] i transkrypcja związana z Runt czynnik [RUNX1] geny); częstość występowania jest niższa niż częstość występowania (21%) średniej populacji z ALL.35 Reakcja wczesnego leczenia
Wczesna odpowiedź na wstępną chemioterapię została określona w krwi obwodowej lub szpiku kostnym w różnych punktach czasowych zgodnie z wytycznymi badania (Tabela 4 w Dodatku Uzupełniającym). Spośród 285 pacjentów z danymi dotyczącymi liczby blastów krwi obwodowej po 8 dniach (po tygodniu leczenia prednizonem i dawką dokanałowego metotreksatu), 57% miało liczbę blastów większą niż × 109 na litr (co wskazuje na słabą odpowiedź na leczenie). prednizon), odsetek około pięciokrotnie większy niż u przeciętnej populacji z ALL.35. Szpik M3 odnotowano u 80% pacjentów po tygodniu terapii indukcyjnej i 69% po 2 tygodniach. Co godne uwagi, 12% pacjentów miało szpik M1 2 tygodnie po diagnozie, ale do końca indukcji nie doszło do pełnej remisji. Odpowiedź na leczenie po lub 2 tygodniach chemioterapii indukcyjnej nie ma wartości prognostycznej u pacjentów z niewydolnością indukcji (Tabela 4 w Dodatku Uzupełniającym).
Obciążenie chorobą po zakończeniu terapii indukcyjnej
Odsetek przeżycia był niższy wśród pacjentów ze szpikiem M3 po zakończeniu terapii indukcyjnej niż wśród osób ze szpikiem M1 i chorobą pozaszpikową lub szpik M2 (Tabela i Fig. w Dodatku Uzupełniającym). Podgrupy pacjentów z najgorszymi wynikami obejmowały pacjentów w wieku 6 lat lub starszych ze szpikiem M3 (10-letnie przeżycie, 22 ? 5%) (ryc. 1B w Dodatku uzupełniającym) oraz pacjenci w każdym wieku z T-komórką ALL i M3 szpiku (10-letnie przeżycie, 19 ? 4%) (rysunek 2C i tabela 5 w dodatkowym dodatku).
Leczenie po niepowodzeniu indukcji
Dane dotyczące tego, czy uzyskano całkowitą remisję, były dostępne dla 520 pacjentów (tabela 1). 10-letni wskaźnik przeżycia był istotnie wyższy wśród 389 pacjentów, u których uzyskano późną remisję niż wśród 131 pacjentów, którzy nigdy nie mieli remisji zgodnie z kryteriami protokołu (48 ? 3% w porównaniu z 14 ? 3%, P <0,001). .
Wpływ przeszczepu na przeżycie
Rycina 2. Rycina 2. Szacunki całkowitego przeżycia u pacjentów z niewydolnością indukcji, zgodnie z leczeniem. Przedstawiono dziesięcioletnie szacunki przeżycia (? SE), łącznie z całkowitą liczbą pacjentów z danymi i całkowitą liczbą zgonów. Uwzględniono jedynie dane od pacjentów, którzy przeżyli co najmniej 6 miesięcy. Całkowite przeżycie wykazano u pacjentów z białaczką z prekursorowej limfocytu B (bez przebudowanego genu białaczki mieszanej [MLL]), którzy byli młodsi niż 6 lat (panel A) i którzy ukończyli 6 lat (panel B)
[patrz też: iwostin perfectin lucidin, sałata karbowana, sluzby specjalne filmweb ]