Wyniki po niewydolności indukcyjnej w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci AD 8

Konsorcjum Dana-Farber Cancer Institute poinformowało, że nie ma negatywnego wpływu na wyniki w postaci hipokomórkowego szpiku kostnego pod koniec terapii indukcyjnej lub opóźnienia w osiągnięciu pełnej remisji (zdefiniowanej jako normalny komórkowy szpik M1, liczba neutrofilów> × 109 na litr, liczba płytek krwi> 100 × 109 na litr i brak chorób pozaszpikowych) .21 Nasza obecna analiza wykazała, że wśród pacjentów z niewydolnością indukcji pacjenci ze szpikiem M3 w porównaniu ze szpiczakiem M1 lub M2, miał zły wynik. Stopień zajęcia białaczki w szpiku kostnym pod koniec fazy indukcji był odwrotnie skorelowany z tempem następnej całkowitej remisji (81% u pacjentów ze szpiakiem M1 lub M2, ale tylko 61% u pacjentów ze szpikiem M3) oraz z 10-letnim wskaźniki przeżycia (41 ? 3% dla szpiku M1 lub M2 vs. 26 ? 3% dla szpiku M3). Pacjenci, którzy nie mieli pełnej remisji po krótkim kursie dodatkowej terapii, jak określono w protokole leczenia (tj. 25% wszystkich pacjentów z początkową niewydolnością indukcji) mieli bardzo złe prognozy (Tabela 1). Wyjątkowo słabe rokowanie u pacjentów z t (9; 22) (BCR-ABL1) i niewydolnością indukcji w erze przed terapią imatynibem było dostępne.21,23,25,49 Ostatnie badania34 wykazały poprawę wczesnych wyników z intensywną chemioterapią i leczenie imatynibem u pacjentów z ALL, którzy byli dodatnie dla t (9; 22) (BCR-ABL1); dziewięciu pacjentów, którzy byli dodatni pod względem t (9; 22) (BCR-ABL1) i mieli niewydolność indukcji, miało raczej korzystny wynik. Należy jednak określić długoterminową skuteczność tego podejścia do leczenia w porównaniu z przeszczepem allogenicznym. Można sobie wyobrazić dalszą poprawę, jeśli najskuteczniejsza chemioterapia jest połączona z nową generacją inhibitorów kinazy tyrozynowej i jeśli transplantacja w specjalnych podgrupach jest prowadzona przez minimalny poziom rezydualnej choroby50-52
Modyfikacje chemioterapii zmniejszyły częstość nawrotów u pacjentów z ALL wysokiego ryzyka, ale nie wykazano jeszcze poprawy wyników u pacjentów z niewydolnością indukcji.53 Kilka badań wykazało, że transplantacja z dopasowanym dawcą poprawiła wyniki u pacjentów z niewydolnością indukcji , 23,24,35,54, ale liczba pacjentów w każdym z tych badań była zbyt mała, aby określić, które podgrupy pacjentów odniosły największą korzyść z transplantacji.
Nasza retrospektywna analiza ma tę zaletę, że obejmuje dużą liczbę pacjentów, ale jest ograniczona przez heterogeniczność protokołów sterujących leczeniem pacjentów. Tak więc zmienne niezmierzone mogą wpłynąć na wyniki. Jednak nasze dane sugerują, że allogeniczny przeszczep może wiązać się z lepszymi wynikami u pacjentów z ALL z komórek T, którzy nie mieli całkowitej remisji z chemioterapią indukcyjną. Ta obserwacja jest zgodna z wcześniejszymi doniesieniami o poprawie wyników u pacjentów z ALL wysokiego ryzyka otrzymujących przeszczep po pierwszej remisji.55,56 Liczba pacjentów z rearanżacją MLL, u których zawiodła terapia indukcyjna jest zbyt mała w naszym badaniu, aby umożliwić nam, aby określić rolę allogenicznego przeszczepiania w tej podgrupie. Allogeneic transplantation nie poprawił wyniku u pacjentów z rearanżacją 11q23-MLL w poprzednim dużym badaniu z naszej współpracy międzygrupowej26, ale pokazał pewne korzyści w grupach wysokiego ryzyka niemowląt młodszych niż rok z rearanżacją MLL w badaniu Interfant-99 ( ClinicalTrials.gov numer, NCT00015873) .57 Na koniec, nasza analiza nie wykazała korzyści z allogenicznego przeszczepienia u pacjentów w wieku poniżej 6 lat, którzy mieli prekursor ALL z komórek B i niewydolność indukcji oraz brak cech cytogenetycznych wysokiego ryzyka – obserwacja o znacznym nasileniu klinicznym. implikacje, ponieważ przeszczep uważany jest powszechnie za standard opieki nad takimi pacjentami.
[przypisy: nfz lublin sanatoria kolejka, wielki gatsby filmweb, niemiarowość oddechowa ]